DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1110.13

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF A PORTFOLIO OF PROJECTS OF TRANSPORT ENTERPRISES

Вікторія Олександрівна ХРУТЬБА, Ганна Олександрівна ВАЙГАНГ, Андрій Сергійович ХРУТЬБА

Abstract


Methods and criteria for environmentally responsible management of a portfolio of projects proposed for transportation enterprise. Main types of projects identified for portfolio management of waste. An example of improving the waste management system is a transportation enterprise. Portfolio enterprise are formed by a criteria of environmental and economic efficiency.


Keywords


portfolio of projects; transport enterprise; waste management; environmental and economic.

References


Морозов В.В. Особливості управління екологічними проектами та програмами / Є.Д.Кузнецов, О.Б.Данченко, В.О. Хрутьба та ін. // Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом: Колективна монографія. Том 3. – К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2013. – 238 с.

Розробка технологій поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі : Звіт про НДР (заключний) Наук. кер. Матейчик В.П. / Національний транспортний університет. – № ДР 0107U009610. – К: 2010. - 145 с.

Букрєєва К.С. Моделі і методи формування портфеля проектів підприємства для планового періоду. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та програмами. – Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2013. – 21 c.

Хрутьба В.О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі. Монографія. / В.О. Хрутьба – К.: НТУ, 2013. – 192 c.

Mateichyk V. Systems approach to waste management logistics / V. Mateichyk, V. Khrutba // Zarządzanie i marketing. Kwartalnik. – Rzeszśżów, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. – 2012 . – Nr 285. – Zeszyt 19 . – nr 1. – Р. 46-55.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2015 Вікторія Олександрівна ХРУТЬБА, Ганна Олександрівна ВАЙГАНГ, Андрій Сергійович ХРУТЬБА

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2015-2020 Kharkiv, Ukraine