APPLICATION OF CROSS SOCIOMETRIC ASSESSMENT TO THE DEFINITION OF CREATIVITY OF THE PROJECT TEAM

Authors

  • Владлен Володимирович ЛЕПСЬКИЙ Public Enterprise "Cherkasy Regional Center of Medical and Social Examination of Cherkasy Regional Council", Cherkasy, Ukraine
  • Юлія Миколаївна КУЗЬМІНСЬКА «KROK» University of Economics and Law, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1111.31

Keywords:

educational project, evaluation of creativity, the project team, the parameters of creativity.

Abstract

The paper reviewed and analyzed the evaluation methods of creativity education project team members; a variant of the method of cross sociometric assessment adapted to calculate the quantitative levels of creativity education project team members is proposed; the parameters for evaluating creativity are determined. Creativity of the team members of the educational project is evaluated. It is concluded that the smaller the estimated score, the higher the score the creativity of a team.

References

Яковлева О.Л. Психология развития творческого потенциала личности / О.Л. Яковлева. – М.: Флинта, 1997. – 224 с.

Анастази А. Психологические тестирования / А. Анастази, С. Урбина. – Спб.: Питер, 2005. – 688 с.

Данченко О.Б. Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту / О.Б. Данченко, Ю.М.Кузьмінська // Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. [«Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття»] / заг. ред. В. А. Рач. – Луганськ: вид-но СНУ ім. В. Даля, 2012. – №3 (43). – с. 70–74.

Кузьмінська Ю.М. Метод управління трудовими ресурсами освітніх проектів / Ю. М. Кузьмінська // Тези доповідей V міжнародної наук.-практ. конф. [«Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика»]. – О.: ОДАБА, 2014. – Т.1. – с. 54-56.

Креативные технологии управления проектами и программами: / [монография] / [Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенкор А.С.]. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

Піддубна С.М. Сучасні методи оцінювання креативного потенціалу команди проекту / С.М. Піддубна, Ю.М. Кузьмінська // Тези доповідей ІX міжнародної конф. [«Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи»]. – К.: КНУБА, 2012. – с. 172–173.

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Экономика, 2002. – 100 с.

Кубіцький С.О. Короткий курс лекцій із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у педагогіці» / укладач к.п.н., доц. С.О. Кубіцький. – К.: ДАКККіМ, 2010. – 220 с. – (для підготовки фахівців напряму 0101 «Професійна освіта» зі спеціальності 7.010104 «Професійне навчання» заочної форми навчання).

Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів: [монографія] / Ястремська О.М., Бардадим О.І. – Х.: ХНЕУ, 2013. – 212 с.

Published

2015-05-25

Issue

Section

Сборник научных статей