MANAGING THE INTERACTION OF RESOURCE DISTRIBUTION IN PROJECT MANAGEMENT OF IMPLEMENTATION AND FUNCTIONING OF EMERGENCY CALL SYSTEMS

Authors

  • Дмитро Сергійович КОБИЛКІН Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine
  • Юрій Павлович РАК Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.13

Keywords:

system 112, resource distribution, optimization, project - oriented management, a project, mobile module

Abstract

There have been proposed to use a mobile module "Resources manager" and its component model – scheme for managing the distribution of resources during the project management of implementation and functioning of System 112 in Ukraine. Are described the formalized tasks of performance the processes of managing the model – scheme at all stages of the projects life cycle. Also is developed the model – scheme interaction the blocks of the mobile module of resource management at the System 112 project. It describes the step by step interaction of blocks project management with the project data for successful project implementation and obtaining a product of the project, pointing out the environmental impact of the project on each of the project blocks. The conclusions about the expediency and efficiency of implementation of model – scheme in conditions of managing the emergency call systems at a single number were made.

References

Dodonov O. G., O.V. Koval, R.I. Dzyubanenko, P.A. Tsepkov, Y.A. Zhydovlenko, & M.O. Mayurov (2010). Kontseptual'ni rishennya stvorennya avtomatyzovanoyi systemy ekstrenoyi dopomohy naselennyu za yedynym telefonnym nomerom 112 [Conceptual solution for creation the automated System of emergency care at a single telephone number 112]. Reyestratsiya, zberihannya i obrobka danykh - Registration, storage and processing, T.12, V.2, 165–180 [in Ukrainian].

Bushuev S. D., Bushueva N. S., & Babaev I. A. (2010). Kreaty`vnye texnology`y` v upravleny`y` proektamy` y` programmamy` [Creative technology in the management of projects and programs], Kyiv: Sumit-kniga, 768 [in Russian].

Azarov M. Ya., Yaroshenko F. A., & Bushuev S. D. (2011). Innovatsionnyie mehanizmyi upravleniya programmami razvitiya [Innovative mechanisms for managing the development of programs], Kyiv : Sumit-kniga, 528 [in Russian].

Bushuyev S. D., & Kharitonov D. A. (2010). Cennostnyj podhod v upravlenii razvitiem slozhnyh sistem [Value approach in managing the development of complex systems]. Upravlіnnja rozvitkom skladnih sistem – Management of Development of Complex Systems, 1, 10–15 [in Russian].

Rach V. A., Rossoshanskaya O. V., & Medvedeva O. M. (2010). Ekonomicheskaya bezopastnost proekta organizatsii v aspekte tselostnoy sistemnosti [Economic Security of organization project in terms of the system integrity] Zbirnyk EUNU im. Dalia "Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva". – Bulletin of EUNU Dal' University "Project management and production development", 4 (36), 62–74 [in Russian].

Rach V. A., Rossoshanskaya O. V., & Medvedeva O. M. (2012). Uchet izmeneniya faktora uverennosti v zadachah obespecheniya ekonomicheskoy bezopastnosti i upravleniya vzaimodeystviem v proektah razvitiya subektov hozyaystvovaniya [Accounting the changes in factor of confidence in the problems of economic security and management the relationship in project development of economic subjects]. Zbirnyk EUNU im. Dalia "Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva". – Bulletin of EUNU Dal' University "Project management and production development", 1 (41), 115–128 [in Russian].

Teslia Yu. N. (2008). Optimizatsiya vzaimodeystviya vlasti, biznesa i professionalnogo menedzhmenta proektov v usloviyah Ukrainyi [Optimization of interaction between the government, business and professional management of projects in Ukraine]. Materialyi V mezhdunarodnoy nauchno – prakticheskoy konferentsii “Upravlenie proektami v razvitii obschestva” – Materials of V international scientific-practical conference “Project management in development of society”, 178–180. [in Russian].

Yaroshenko F. A. (2010). Kerivnycztvo z upravlinnya innovacijnymy proektamy i programamy organizacij: monografiya [Management of innovative projects and programs of organizations, Monograph: translations into Ukrainian edited by prof. Yaroshenko F .A.], New print, Kyiv, 160 [in Ukrainian].

Bushuev S. D., & Bushueva, N. S. (2010). Upravlenie proektami. Osnovy professional'nyh znanij i sistema ocenki kompetencii proektnyh menedzherov [Project management. Basics of professional knowledge and competence assessment system of project managers]. Kyiv, Ukraine: IRIDIUM, 208 [in Russian].

Rodny J. Terner. (2007). Rukovodstvo po proektno-oryentirovannomu upravlenyyu [Guidelines for project-oriented management]. (V.I. Voropaeva, Trans). Moscow, Russia : Publishing house Grebennykova, 552 [in Russian].

Bushuev S. D. (2001). Slovnyk-dovidnyk z pytan' upravlinnya proektamy [Dictionary-reference book on issues of project management]. Kyiv, Ukraine : Publishing house “Dilova Ukraina”, 640 [in Ukrainian].

Rak Y. P., & Kobylkin D. S. (2014). Upravlinnya resursamy ta garmonizaciyi vidnosyn dlya pidvyshhennya efektyvnosti proektno-organizacijno-texnichnyx system [Resource management and harmonization of relations to improve the efficiency of project-organizational-technical systems] Proccedings of “PM KIEV 2014”: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia International scientific-practical conference, Kyiv, 169–171 [in Ukrainian].

Rak Y., & Kobylkin D. (2014). Model of resource management in projects of the conditions improvement of implementation of System 112. Technology, Computer science, Safety Engineering: Scientific issues Jan Długosz University in Czestochowa, 2, 297–301.

Rak Y. P., & Kobylkin D. S. (2015). Model' upravlinnya informatsiynym resursom ta komunikatsiyeyu v proektakh realizatsiyi Systemy 112 [Model of management the information resources and communication in the projects of System 112 implementation]. II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia - International scientific-practical conference, Kyiv, “KNUBA”, 76–78 [in Ukrainian].

A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide 5th editon). (2013). USA: PMI Standards Committee, 589. ISBN 978-1-62825-008-4.

Published

2016-02-28

Issue

Section

Сборник научных статей