THE INTEGRATION MODELS OF PROCUREMENT MANAGEMENT OF HYBRID PROJECTS IN DEVELOPMENT OF PROJECT-ORIENTED ENTERPRISES

Authors

  • VICTOR V. MOROZOV «KROK» University of Economics and Law, Kyiv, Ukraine
  • IULIIA O. LIUBYMA «KROK» University of Economics and Law, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1174.5

Keywords:

nanobiotechnologies, project-oriented enterprises, procurement, project management model

Abstract

The aspects of resource provision for project implementation in the development of project-oriented organizations and its positioning in domestic and international markets are studied in the article. It significantly affects not only the results of projects` research but also the sustenance and development of such organizations. For the realization of stated tasks, the authors proposed several conceptual models that allow to combine the processes of project management and operational processes of the company and on this basis to create hybrid projects for efficient procurement of product components and resources for project portfolio.

References

Zakon Ukrainy "Pro derzhavni zakupivli" [Law Of Ukraine "On Public Procurementv"] from July 1, 2014, № 1234–VII from May 06, 2014 [in Ukrainian].

Morozov V. V. (2008). Osoblyvosti upravlinnya mizhnarodnymy proektamy u sotsial'niy sferi [Pecularities of international project management in social sector]. Upravlinnya prohramamy orhanizatsiynoho rozvytku u konkurentnomu otochenni. IV mizhnarodnaia konferentsia "Upravlinnya proektamy u rozvytku suspil'stva" – Program management of organizational development in competative environment. "Project management in social development" IV International conference. (pp 93–95). Kyiv: KNUBA, [in Ukrainian].

Morozov V. V. (2003). Osnovy zakupivel' tovariv, robit ta posluh v proektakh [Bases for project procurement of materials, works and services]. Kyiv: Takson, 744 [in Ukrainian].

Sayt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli. Derzhavni zakupivli. [Site of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. State procurements]. me.gov.ua. Retrieted from http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=DerzhavniZakupivli [in Ukrainian].

Koryttsev M. A. (2006). Kvazirynok hosudarstvennykh zakupok: varianty orhanizatsyy i poteri effektivnosti [Kvasi-market of state procurements: organization variants and efficient losses]. Ekonomicheskyi vestnik Rostovskoho hosudarstvennoho unyversyteta – Economical Bulletin of Rostov State University, 4 (2), 112–118. [in Russian].

Pogosov I. A. & Sokolovskaya E. A. (2009). Dohody i raskhody sektora gosudarstvennogo upravleniya v period krizisa 2008–2010 gg. (Ocenka finansovo-kreditnoj politiki gosudarstva v period krizisa) [Revenues and expenses of state management during crises period of 2008–2010 year. Assessment of finance-credit state policy in the period of crisis]. Moscow: Institut ehkonomiki RAN, 44 [in Russian].

Morozov V. V. (2009). Praktychni aspekty rozrobky konkursnoyi dokumentatsiyi na zakupivlyu robit [Practical aspects of development of tender documentation for work procurement]. Informatsiyno-analitychnyy visnyk "Derzhavni zakupivli Ukrayiny". – Information-analitical bulletin "Ukraine State Procurements", 8 (62), 29–35 [in Ukrainian].

Tkachenko N. B. (2007). Upravlinnya derzhavnymy zakupivlyamy [State Procurement Management]. Kyiv: "Knyha", 296 [in Ukrainian].

Smyrychyns'kyy V. (2009). Lohistyka kontraktnykh vidnosyn na rynku derzhavnykh zakupivel' [Contract relationship logistics on the market of state procurements]. Informatsiyno-analitychnyy visnyk "Derzhavni zakupivli Ukrayiny". – Information-analitical bulletin "Ukraine State Procurements", 8 (62), 20–22 [in Ukrainian].

A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide 5th editon) (2013). USA: PMI Standards Committee, 589.

Bushuev S. D., YAroshenko F. A., & Tanaka H. (2012). Upravlenie innovacionnymi proektami i programmami na osnove sistemy znanij P2M [Innovation Project and Programe Management Basing on P2M Knowledge System]. Kyiv: "Sammit-Kniga", 272 [in Russian].

Rach V. A., Rossoshans'ka O. V., & Medvedyeva O. M. (2010). Upravlinnya proektamy: praktychni aspekty realizatsiyi stratehiy rehional'noho rozvytku [Project management: practical aspects for realization of strategy of regional development]. Kyiv: "K.I.S.", 276 [in Ukrainian].

Morozov V. V. (2015). Procurement management in development projects of the process approach to decision-making. "Science in the modern information society V", 3, (pp. 158–161). USA, North Charleston: Scientific Publishing Center "Academic.

Sidorchuk L. L., Sidorchuk A. V., & Ratushnyj R. T. (2015). Metodologicheskie osnovy upravleniya gibridnymi proektami [Metodological bases for hybride project management]. Vіsnyk NTU "HPІ" Bulletin NTU "KhPІ", 1 (1110), 66–71 [in Russian].

Beal A. The 3 types of hybrid projects, and how they affect the business analyst’s work. modernanalyst.com. Retrieved from http://www.modernanalyst.com/Resources /Articles/ tabid/115/articleType/ArticleView/articleId/2228/The-3-types-of-hybrid-projects-and-how-they-affect-the-businessanalystswork.aspx#sthash.Z3 UzZRBx.dpuf.

Projects of International Research and Development Bank. vsemirnyjbank.org. Retrieved from http://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru& search Term=&countrycode_exact=UA.

Burkov V. N. (1996). Economical mechanisms of production management. Moscow, 32.

Bushueva N. S. (2007). Models and methods of proactive program management of organizational development. Kyiv, 270.

Bushuev S. D. (2007). Proactive program management of organizational development. Moscow, 4 (12), 270–282.

Morozov V. V., Chumachenko I. V., Dotsenko N. V., & Cherednichenko A. M. (2014). Project management: planning processes of project works. Kyiv, 673.

Morozov V. V. (2010). Elevation of procurement effectiveness in projects on the basis of management of concerned parties. VIІ International conference "Project Management in Society Development" (pp. 140–141). Kyiv.

Downloads

Published

2016-02-29

Issue

Section

Сборник научных статей