THE METHOD OF DETERMINING THE RUNTIME PROJECT PORTFOLIO SUGAR BEET

Authors

  • Олександр Васильович СИДОРЧУК National Scientific Centre “Institute of Agriculture of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine’, Kyiv, Ukraine
  • Павло Миронович ЛУБ Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine
  • Леонід Леонідович СИДОРЧУК Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine
  • Віталій Леонідович ПУКАС Podolsky State Agricultural and Technical University, Kamenetz-Podolsk, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1225.10

Keywords:

method, startup, portfolio project, harvesting, simulation, statistical dependence, value

Abstract

The determining method of runtime project portfolio of sugar beet harvesting is grounded. The method is based on consideration of the probability components of the project environment. The main components affecting these startups of project portfolio are determined. Their value – amount of the harvest are determined too. The creation needs of statistical simulation model application to account the probability agrometeorological conditions impact on the project-technological (harvesting) works and effective startup of appropriate portfolios projects are proved. It notes that the availability of statistical models of the soil physical maturity completion time and duration of fine and inclement periods of the autumn-winter period, and knowledge of the daily rate of sugar beet harvesting, is the main database for statistical simulation modeling of these projects.

References

Gringof, I. I., Popova, V. V., & Strashnyiy, V. N. (1987). Agrometeorologiya [Agrometeorology]. Leningrad, Gidrometeoizdat [in Russian].

Krygul`, R. Ye. (2010). Identy`fikaciya konfiguraciyi parku avtomobiliv u proektax stvorennya transportnoyi infrastruktury` buryakopry`jmal`ny`x punktiv [Identifying the configuration of the vehicle fleet in transport infrastructure projects of beet-receiving stations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Sydorchuk, A. V., Dnes, V. I., Skibchyk, V. I., Sivakovska, O. M., & Sheleha, A. V. (2015). Metod obg`runtuvannya parametriv zby`ral`no-transportny`x kompleksiv [The method of harvesting and transport complexes options substantiation]. Mexanizaciya ta elektry`fikaciya sil`s`kogo gospodarstva: zagal`noderzhavny`j zbirny`k. – Mechanization and electrification of agriculture, nationwide collection, 1 (100), 224–235.

Ly`xochvor, V. V., Petry`chenko, V. F., Ivashhuk, P. V., & Kornijchuk, O. V. (2010). Rosly`nny`cztvo. Texnologiyi vy`roshhuvannya sil`s`kogospodars`ky`x kul`tur [Plant growing. Technology of rowing crops]. L`viv: NFV "Ukrayins`ki texnologiyi" [in Ukrainian].

Sy`dorchuk O. V. & Sy`dorchuk O. O. (2011). Proektno-sy`stemny`j pidxid do upravlinnya texnichny`m onovlennyam texnichnogo potencialu agropromy`slovogo vy`robny`cztva [Project-systematic approach to the technical upgrading managing of technological capabilities of agroindustrial production]. Mexanizaciya ta elektry`fikaciya sil`s`kogo gospodarstva: zagal`noderzhavny`j zbirny`k. – Mechanization and electrification of agriculture, nationwide edition, 95, 384-392 [in Ukrainian].

Sy`dorchuk O. V. (2014). Transfer innovacijny`x rozrobok u sil`s`kogospodars`ke vy`robny`cztvo [Transfer of innovation in agricultural production]. Mexanizaciya ta elektry`fikaciya sil`s`kogo gospodarstva: zagal`noderzhavny`j zbirny`k. – Mechanization and electrification of agriculture, nationwide collection, 1, 99, 365–375 [in Ukrainian].

Triguba, A. M., Sholudko, P. V., Sidorchuk, L. L., & Boyarchuk O. V. (2016). Sistemno-tsennostnyie printsipyi upravleniya integrirovannyimi programmami razvitiya molocharstva na osnove modelirovaniya [System-value management principles of integrated development milk production programs based on modeling]. Sbornik nauchnyih trudov "Vestnik NTU "HPI" : Strategicheskoe upravlenie, upravlenie portfelyami, programmami i proektami [Dijest of scientific papers "Vestnik NTU" KPI": Strategic management, portfolio management, program and project], 22 (1174), 103–107 [in Ukrainian]. doi: 10.20998/2413-3000.2016.1174.23.

Spichak, V. S. (2010). Upravlinnya vy`robny`cho-texnologichny`m ry`zy`kom u proektax zby`rannya czukrovy`x buryakiv [The production-technological risk management in the projects of sugar beets harvesting] Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Tymochko, V. O. & Padyuka, R. I. (2013). Vozmozhnosti ispolzovaniya sistem avtomatizatsii upravleniya proektami dlya usloviy selskohozyaystvennogo proizvodstva [The possibility of using the automation systems project management for the conditions of agricultural production]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy [Eastern European advanced technology magazine], Vol. 3, 3 (63), 26–28 [in Russian].

Lub, P. M., Shary`bura, A. O., Try`guba, Y`. L., & Pukas V. L. (2016). Upravlinnya proektamy` texnologichny`x sy`stem vy`roshhuvannya sil`s`kogospodars`ky`x kul`tur [Project management of crops growing technological systems]. Visny`k NTU «HPI». Zbirny`k naukovy`x pracz`. Ser: Strategichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy`, programamy` i proektamy` [Journal NTU "KPI". Collected Works. Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects], 2(1174), 81-85 [in Ukrainian]. doi : /10.20998/2413-3000.2016.1174.18.

Bushuyev, S. D., Bushuyev, D. A., Rogozina, V. B., & Mikhieieva, O. V. (2015). Convergence of knowledge in project management. 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), IEEE, 2, 496-500. doi: 10.1109/idaacs.2015.7341355.

Kolesnіkov, О., Gogunskii, V., Kolesnіkova, K., Lukianov, D., & Olekh, T. (2016). Development of the model of interaction among the project, team of project and project environment in project system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 5, 9 (83), 20–23. doi: 10.15587/1729- 4061.2016.65681.

Heidari, G., Sohrabi1, Y., & Esmailpoor, B. (2008). Influence of harvesting time on yield and yield components of sugar beet. Journal of Agriculture & Social Sciences. 4, 69–73.

Rubinstein, R. Y., & Kroese, D. P. (2007). Simulation and the Monte Carlo method. 2-nd edition, Wiley, 345. doi:10.1002/9780470230381

Freckleton, R. P., Watkinson, A. R., Webb, D. J., & Thomas, T. H. (1999). Yield of sugar beet in relation to weather and nutrients. Agricultural and Forest Meteorology, 93, 1, 39–51. doi:10.1016/s0168-1923(98)00106-3

Published

2017-03-14

Issue

Section

Сборник научных статей