SYSTEM ANALYSIS OF PRECONDITIONS REPAIR PROJECTS INITIATION AND MAINTENANCE OF ROADS

Authors

  • Аліна Павлівна ПАРАСОЧКА National Transport University, Kyiv, Ukraine
  • Вікторія Олександрівна ХРУТЬБА National Transport University, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1225.12

Keywords:

system analysis, maintenance of the road, transportation and operating condition, quality management, the roadbed condition

Abstract

The process of the highway operating was viewed, as a system, in the shape of "black box" model. Inbound and outbound parameters of the system were defined, that allow making deeper analyze of links between individual elements, which form transportation and operating condition of roads. The process of highway initiation is viewed as a portfolio of company’s projects, each of them is realized at a certain procedure, has own requirements for certain project phases, requires its own resources.

References

Holovchenko D. M. Stan avtomobil'nykh dorih Ukrayiny i shlyakhy yoho pokrashchennya. Ekonomika. 2013, no. 2 (122), pp. 13–16.

Reformy upravlinnya avtomobil'nymy dorohamy [Elektronnyy resurs]. Available at: http://mtu.gov.ua/content/reformi–v–dorozhniy–galuzi.html. (accessed 24.11.2016)

Ihnatyuk V. V. Rozvytok metodiv upravlinnya transportno–ekspluatatsiynym stanom avtomobil'nykh dorih [Development management of transport and operating state highways]. Visnyk SevNTU. Vol. 135/2012. Ser. : Mashynopryladobuduvannya ta transport. Sevastopol', 2012, pp. 93–97.

Slavins'ka O. S. Udoskonalennya protsesu obstezhennya ekspluatatsiynoho stanu dorih z vykorystannyam informatsiyno–analitychnoyi systemy na bazi plansheta [Improving the process of inspection of operational status of roads using information-analytical system based tablet]. Naukovo–vyrobnychyy zhurnal [Scientific Production Journal]. 2012, no. 5 (229), pp. 37–41.

Sadova M. Ye. Rozrobka metodychnoho pidkhodu do prohnozuvannya yakosti diyal'nosti pidpryyemstv [Development of methodical approach to forecasting the quality of enterprises]. Ekonomichnyy analiz [Economic analysis]. Ternopil', “Ekonomichna dumka”, 2015, vol. 20, pp. 270–276.

Vnukova N. V. Pokaznyky vplyvu kompleksu ADS na navkolyshnye seredovyshche i metody yikh otsinky [Impact indicators ADS complex on the environment and methods of evaluation]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/VKhNADU/2010_51/PDF/31.pdf. (accessed 26.11.2016)

Vnukova N. V. Vplyv avtomobil'nykh dorih na ekobezpeku kompleksu «avtomobil'–doroha–seredovyshche» [e impact of roads on environmental safety complex "car-road-environment"]. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1193/1097. (accessed 26.11.2016)

Lanovyy O. T. Systemnyy pidkhid shchodo analizu funktsionuvannya ta metodiv upravlinnya rozvytkom merezhi avtomobil'nykh dorih zahal'noho korystuvannya [System approach to analyze the functioning and management development network of public roads]. Problemy transportu [Transport problems]. K. NTU, 2012, vol. 9, pp. 227–238.

Tvorynovych V. I., Hudkova V. P., Pylypenko O. V., Pats'ora O. V., ed. Tvoronovych V. I. Systemnyy analiz [System analysis]. K. : DETUT, 2015. 158 p.

Vyznachennya systemnoho analizu ta yoho zadachi [Definition of system analysis and its tasks]. Available at: http://ebooktime.net/book_90_glava_52_7_%D0%92%D0%98%D0%92%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0.html. (accessed 01.12.2016)

VBN H.1–218–182:2006. Klasyfikatsiya robit z remontiv avtomobil'nykh dorih zahal'noho korystuvannya [Classification of repair of public roads]. Kyyiv : Derzhavna sluzhba avtomobil'nykh dorih Ukrayiny (Ukravtodor), 2006. – 11 s.].

VBN H.1–218–530:2006. Klasyfikatsiya robit z ekspluatatsiynoho utrymannya avtomobil'nykh dorih zahal'noho korystuvannya [Classification of works on operating maintenance of public roads]. Kiev : Derzhavna sluzhba avtomobil'nykh dorih Ukrayiny (Ukravtodor), 2006. 9 p.

Kyzyma S. S. Ekspluatatsiya avtomobil'nykh dorih [Exploitation of highways]. Kiev, NTU, 2009. 272 p.

Parasochka A. P. Osoblyvosti upravlinnya yakistyu v proektakh pid chas ekspluatatsiyi dorih [Features of quality management in projects during operation of roads]. Visnyk Natsional'noho transportnoho universytetu. Seriya «Tekhnichni nauky». Naukovo–tekhnichnyy zbirnyk [National Transport University. Series "Engineering". Scientific and Technical Collection]. 2016, vol. 2 (35), pp. 157–166.

Published

2017-03-14

Issue

Section

Сборник научных статей