IT OF PROJECT-ORIENTED ORGANIZATION STRATEGIC MANAGEMENT

Ирина Николаевна КАДЫКОВА, Светлана Александровна ЛАРИНА, Игорь Владимирович ЧУМАЧЕНКО

Abstract


The authors reveal the advantages of the information technologies that are used in the management of project-oriented organization’s strategy in a turbulent environment. IT-technology of university’s strategic management, proposed by the authors, is based on the balanced scorecard method and takes into account the specifics of the organization’s functioning. The university is considered as a project-oriented organization. The program algorithm for calculating compliance to the staff with respect to the index of scientific and professional activity of the teaching staff was developed. The possibility of using the modern IT-technology is displayed in two examples: modeling by Business Studio software and implementation of the most time-consuming elements of information technology in MS Excel software.


Keywords


IT; project management; balanced scorecard; strategy; project-oriented organization

References


Stanleigh M. From Crisis to Control: A New Era in Strategic Project Management. Project management Practice. 2006, iss. 6, pp. 4–6. Available at: http://bia.ca/from-crisis-to-control-a-new-era-in-strategic-project-management/ (accessed 20.11.2016).

Rose K. H. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition. Project Management Journal. 2013, 44 (3). 614 p.

Kaplan R. S. Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Handbooks of Management Accounting Research. 2008, vol. 3, рр. 1253–1269. doi.org/ 10.1016/S1751-3243(07)03003-9.

Kaplan R. S., Norton, D. P. The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harvard Business Press, 2001. 404 p. doi.org/10.5465/amle.2005.19086796

Johnson C. C., Beiman I., Thompson J. Balanced Scorecard for State-Owned Enterprises. Philippines: Asian Development Bank, 2007. 148 р.

Khensh Sh. Balanced Scorecard kak ynstrument stratehycheskoho menedzhmenta kachestva posredstvom DIN EN ISO 9001: 2001 [Balanced Scorecard as a strategic quality management tool by DIN EN ISO 9001: 2001]. Tekhnolohyy kachestva zhyzny [Quality of Life Technology]. 2002, vol. 2, no 2, pp. 33–40.

Kyzym M. O., Pylypenko A. A., Zinchenko V. A. Zbalansovana systema pokaznykiv: monohrafiya [Balanced Scorecard: monograph]. Kharkiv, VD «INZhEK», 2007. 192 p.

Person R. Preparing to Build Your Balanced Scorecard. Balanced Scorecards & Operational Dashboards with Microsoft® Excel®. 2014, pp. 31–46. doi:10.1002/9781118984000.ch3.

Shubchik O. A. Analiz napryamkiv avtomatyzatsiyi systemy zbalansovanykh pokaznykiv diyal'nosti pidpryyemstva na osnovi suchasnykh prohramnykh zasobiv [Analysis of trends Balanced Scorecard automation of the company based on modern software]. Stalyy rozvytok ekonomiky [Constant economic development]. 2013, no 3 (20), pp. 114–118.

Kadykova I. M., Alferova A. L., Pavlenko O. O. Avtomatyzatsiya vnutrishnikh protsesiv v systemi Balanced Scorecard universytetu [Automation of internal processes in the Balanced Scorecard system of the University]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi [Economics and Management Engineering industry]. Kharkiv, 2012, no. 3, pp. 5–18.

Kadykova I. M., Alferova A. L., Chelpanova I. V. Zastosuvannya zbalansovanoyi systemy pokaznykiv dlya upravlinnya fakul'tetom VNZ [Balanced Scorecard applications for a management of hight school faculties]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi [Economics and Management Engineering industry]. Kharkiv, 2010, no. 3, pp. 40–53.

Konovalova L. V. Sbalansyrovannaya systema pokazateley kak ynstrument realyzatsyy stratehyy VUZa [Balanced Scorecard as a tool for the implementation of the strategy of the university] Ekonomycheskye nauky [Economic Sciences]. 2009, no. 11, pp. 415–418.

Huseva Yu. Yu. Mul'tysteykkholdernaya model' upravlenyya kachestvom obrazovatel'noho proekta [Мulti-stakeholder model of education project quality management]. Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2015, no. 2, pp. 8–13.

Kononenko I. V. Modely y metody ynformatsyonnoy podderzhky razrabotky stratehyy orhanyzatsyy, optymyzatsyy portfeley proektov y soderzhanyya proektov [Models and methods of information support of the development strategies of organizations to optimize project portfolios and maintenance projects]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva [Project management and production development]. 2014, no. 3 (51), pp. 76–82.

Biloshchyts'kyy A. O., Biloshchyts'ka S. V. Teoretychni osnovy vektornykh informatsiynykh tekhnolohiy ta yikh zastosuvannya do pobudovy system planuvannya obsyahiv navchal'noyi roboty u VNZ III-IV rivniv akredytatsiyi [The theoretical basis vector information technologies and their application to the construction of planning of educational work in universities III-IV accreditation] Vost.-Evrop. Zhurnal peredovykh tekhnolohyy [Eastern-European Journal of Enterprise technologies]. Kharkiv, 2009, no. 3/2 (39), pp. 35–41.

Hohuns'kyy V. D., Kolesnikov O. Ye., Olekh T. M. Upravlinnya tekhnolohiyeyu informatsiynoho zabezpechennya system komp’yuternoho navchannya [Managing information technology systems provide computer training]. Tezy dop. 3-yi mizhnar. nauk-prakt. konf. «Upravlinnya rozvytkom tekhnolohiy». Kyyiv, KNUBA, 2016, pp. 22–25.

Chumachenko I. V., Kadykova I. N. Otsenka perspektyv yspol'zovanyya produkta proekta vnedrenyya IT-tekhnolohyy upravlenyya v VNZ [Evaluation of the project using the product management prospects for the introduction of IT-technologies in higher education]. Tezy dop. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Upravlinnya innovatsiynym protsesom v Ukrayini: nalahodzhennya vzayemodiyi mizh uchasnykamy». L'viv, Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky, 2014, pp. 126–127.

Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku informatsiynoho suspil'stva v Ukrayini [On approval of the Strategy of information society development in Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine, no. 386-p of 15.05.2013]. Аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 (accessed 20.11.2016).

Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya osvitn'oyi diyal'nosti zakladiv osvity [On Approval of License conditions of educational activities of educational institutions. Cabinet of Ministers of Ukraine, no. 1187 of 30.12.2015]. Аvailable at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880 (accessed 20.11.2016).


GOST Style Citations


1.   Stanleigh, М.  From Crisis to Control: A New Era in Strategic Project Management [Электронный ресурс] / М. Stanleigh // Project management Practice. – 2006. – Issue 6. – P. 4–6. – Режим доступа : http://bia.ca/from-crisis-to-control-a-new-era-in-strategic-project-management/.

2.   Rose, K. H. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition. [Text] / K. H. Rose // Project Management Journal. – 2013. – 614 p. 

3.   Kaplan, R. S. Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard [Text] / R. S. Kaplan // Handbooks of Management Accounting Research. – 2008. – Vol. 3. – P. 1253–1269. doi : 10.1016/S1751-3243(07)03003-9.

4.   Kaplan, R. S. The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment [Text] / R. S. Kaplan, D. P. Norton // Harvard Business Press. – 2001. – 404 p. doi.org/10.5465/amle.2005.19086796 

5.   Johnson, C. C. Balanced Scorecard for State-Owned Enterprises [Text] / C. C. Johnson, I. Beiman, J. Thompson. – Philippines : Asian Development Bank, 2007. – 148 р.

6.   Хенш, Ш. Balanced Scorecard как инструмент стратегического менеджмента качества посредством DIN EN ISO 9001: 2001 [Текст] / Ш. Хенш // Технологии качества жизни. – 2002. – Т. 2, № 2. – С. 33–40.

7.   Кизим, М. О. Збалансована система показників [Текст] : монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с.

8.   Person, R. Preparing to Build Your Balanced Scorecard [Text] / R. Person // Balanced Scorecards & Operational Dashboards with Microsoft® Excel®. – 2014. – P. 31–46. doi : /10.1002/9781118984000.ch3.

9.   Шубчік, О. А. Аналіз напрямків автоматизації системи збалансованих показників діяльності підприємства на основі сучасних програмних засобів [Текст] / О.А.Шубчік // Сталий розвиток економіки.  – 2013. – № 3 (20). – С. 114–118.

10. Кадикова, І. М. Автоматизація внутрішніх процесів в системі Balanced Scorecard університету [Текст] / І. М. Кадикова, А. Л. Алфьорова, О. О. Павленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2012. – № 3. – С. 5–18.

11. Кадикова, І. М. Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом ВНЗ [Текст] / І. М. Кадикова, А. Л. Алфьорова, І. В. Челпанова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2010. – № 3. – С. 40–53.

12. Коновалова, Л. В. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии ВУЗа [Текст] / Л. В. Коновалова // Экономические науки. – 2009. – № 11. – С. 415–418.

13. Гусева, Ю. Ю. Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта [Текст] / Ю. Ю. Гусева, М. В. Канцевич, И. В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2015. – № 2. – С. 8–13.

14. Кононенко, И. В. Модели и методы информационной поддержки разработки стратегий организаций, оптимизации портфелей проектов и содержания проектов [Текст] / И. В. Кононенко // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. – 2014. – №3 (51). – С. 76–82.

15. Білощицький, А. О. Теоретичні основи векторних інформаційних технологій та їх застосування до побудови систем планування обсягів навчальної роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації [Текст] / А. О. Білощицький, С. В. Білощицька // Вост.-Европ. Журнал передовых технологий. – 2009. – №3/2(39) – С. 35–41.

16. Гогунський, В. Д. Управління технологією інформаційного забезпечення систем комп’ютерного навчання [Текст] / В. Д. Гогунський, О. Є. Колесніков, Т. М. Олех // Тези доп. 3-ї міжнар. наук-практ. конф. «Управління розвитком технологій». – Київ : КНУБА, 2016. – С. 22–25.

17. Чумаченко, И. В. Оценка перспектив использования продукта проекта внедрения ІТ-технологии управления в ВНЗ [Текст] / И. В. Чумаченко, И. Н. Кадыкова // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 126–127. ISBN 978-617-607-589-9.

18. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 – Дата обращения : 20 ноября 2016.

19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” №1187 від 30.12.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880 – Дата обращения: 20 ноября 2016.

DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1225.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ирина Николаевна КАДЫКОВА, Светлана Александровна ЛАРИНА, Игорь Владимирович ЧУМАЧЕНКО

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2017 Kharkiv, Ukraine