IT OF PROJECT-ORIENTED ORGANIZATION STRATEGIC MANAGEMENT

Authors

  • Ирина Николаевна КАДЫКОВА O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv, Ukraine
  • Светлана Александровна ЛАРИНА O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv, Ukraine
  • Игорь Владимирович ЧУМАЧЕНКО O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv,

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1225.2

Keywords:

IT, project management, balanced scorecard, strategy, project-oriented organization

Abstract

The authors reveal the advantages of the information technologies that are used in the management of project-oriented organization’s strategy in a turbulent environment. IT-technology of university’s strategic management, proposed by the authors, is based on the balanced scorecard method and takes into account the specifics of the organization’s functioning. The university is considered as a project-oriented organization. The program algorithm for calculating compliance to the staff with respect to the index of scientific and professional activity of the teaching staff was developed. The possibility of using the modern IT-technology is displayed in two examples: modeling by Business Studio software and implementation of the most time-consuming elements of information technology in MS Excel software.

References

Stanleigh M. From Crisis to Control: A New Era in Strategic Project Management. Project management Practice. 2006, iss. 6, pp. 4–6. Available at: http://bia.ca/from-crisis-to-control-a-new-era-in-strategic-project-management/ (accessed 20.11.2016).

Rose K. H. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition. Project Management Journal. 2013, 44 (3). 614 p.

Kaplan R. S. Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Handbooks of Management Accounting Research. 2008, vol. 3, рр. 1253–1269. doi.org/ 10.1016/S1751-3243(07)03003-9.

Kaplan R. S., Norton, D. P. The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harvard Business Press, 2001. 404 p. doi.org/10.5465/amle.2005.19086796

Johnson C. C., Beiman I., Thompson J. Balanced Scorecard for State-Owned Enterprises. Philippines: Asian Development Bank, 2007. 148 р.

Khensh Sh. Balanced Scorecard kak ynstrument stratehycheskoho menedzhmenta kachestva posredstvom DIN EN ISO 9001: 2001 [Balanced Scorecard as a strategic quality management tool by DIN EN ISO 9001: 2001]. Tekhnolohyy kachestva zhyzny [Quality of Life Technology]. 2002, vol. 2, no 2, pp. 33–40.

Kyzym M. O., Pylypenko A. A., Zinchenko V. A. Zbalansovana systema pokaznykiv: monohrafiya [Balanced Scorecard: monograph]. Kharkiv, VD «INZhEK», 2007. 192 p.

Person R. Preparing to Build Your Balanced Scorecard. Balanced Scorecards & Operational Dashboards with Microsoft® Excel®. 2014, pp. 31–46. doi:10.1002/9781118984000.ch3.

Shubchik O. A. Analiz napryamkiv avtomatyzatsiyi systemy zbalansovanykh pokaznykiv diyal'nosti pidpryyemstva na osnovi suchasnykh prohramnykh zasobiv [Analysis of trends Balanced Scorecard automation of the company based on modern software]. Stalyy rozvytok ekonomiky [Constant economic development]. 2013, no 3 (20), pp. 114–118.

Kadykova I. M., Alferova A. L., Pavlenko O. O. Avtomatyzatsiya vnutrishnikh protsesiv v systemi Balanced Scorecard universytetu [Automation of internal processes in the Balanced Scorecard system of the University]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi [Economics and Management Engineering industry]. Kharkiv, 2012, no. 3, pp. 5–18.

Kadykova I. M., Alferova A. L., Chelpanova I. V. Zastosuvannya zbalansovanoyi systemy pokaznykiv dlya upravlinnya fakul'tetom VNZ [Balanced Scorecard applications for a management of hight school faculties]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi [Economics and Management Engineering industry]. Kharkiv, 2010, no. 3, pp. 40–53.

Konovalova L. V. Sbalansyrovannaya systema pokazateley kak ynstrument realyzatsyy stratehyy VUZa [Balanced Scorecard as a tool for the implementation of the strategy of the university] Ekonomycheskye nauky [Economic Sciences]. 2009, no. 11, pp. 415–418.

Huseva Yu. Yu. Mul'tysteykkholdernaya model' upravlenyya kachestvom obrazovatel'noho proekta [Мulti-stakeholder model of education project quality management]. Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2015, no. 2, pp. 8–13.

Kononenko I. V. Modely y metody ynformatsyonnoy podderzhky razrabotky stratehyy orhanyzatsyy, optymyzatsyy portfeley proektov y soderzhanyya proektov [Models and methods of information support of the development strategies of organizations to optimize project portfolios and maintenance projects]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva [Project management and production development]. 2014, no. 3 (51), pp. 76–82.

Biloshchyts'kyy A. O., Biloshchyts'ka S. V. Teoretychni osnovy vektornykh informatsiynykh tekhnolohiy ta yikh zastosuvannya do pobudovy system planuvannya obsyahiv navchal'noyi roboty u VNZ III-IV rivniv akredytatsiyi [The theoretical basis vector information technologies and their application to the construction of planning of educational work in universities III-IV accreditation] Vost.-Evrop. Zhurnal peredovykh tekhnolohyy [Eastern-European Journal of Enterprise technologies]. Kharkiv, 2009, no. 3/2 (39), pp. 35–41.

Hohuns'kyy V. D., Kolesnikov O. Ye., Olekh T. M. Upravlinnya tekhnolohiyeyu informatsiynoho zabezpechennya system komp’yuternoho navchannya [Managing information technology systems provide computer training]. Tezy dop. 3-yi mizhnar. nauk-prakt. konf. «Upravlinnya rozvytkom tekhnolohiy». Kyyiv, KNUBA, 2016, pp. 22–25.

Chumachenko I. V., Kadykova I. N. Otsenka perspektyv yspol'zovanyya produkta proekta vnedrenyya IT-tekhnolohyy upravlenyya v VNZ [Evaluation of the project using the product management prospects for the introduction of IT-technologies in higher education]. Tezy dop. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Upravlinnya innovatsiynym protsesom v Ukrayini: nalahodzhennya vzayemodiyi mizh uchasnykamy». L'viv, Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky, 2014, pp. 126–127.

Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku informatsiynoho suspil'stva v Ukrayini [On approval of the Strategy of information society development in Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine, no. 386-p of 15.05.2013]. Аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 (accessed 20.11.2016).

Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya osvitn'oyi diyal'nosti zakladiv osvity [On Approval of License conditions of educational activities of educational institutions. Cabinet of Ministers of Ukraine, no. 1187 of 30.12.2015]. Аvailable at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880 (accessed 20.11.2016).

Published

2017-03-14

Issue

Section

Сборник научных статей