FORMING OF STRATEGICALLY-ORIENTED PORTFOLIO OF INNOVATIVE PROJECTS FOR ELECTRIC POWER EQUIPMENT MODERNIZATION

Authors

  • Олег Анатолійович САЧЕНКО Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1225.7

Keywords:

utilities, innovative design, conceptual model, upgrading equipment, project portfolio, strategy management, project management

Abstract

The evaluation of the seven basic portfolio management procedures was done according to the international standard ISO 21504 and it was recognized for greater efficiency to do the detailed analysis of two procedures: 1) the verification of the correspondence the portfolio to strategic objectives of the power company; 2) the balancing and the optimizing for portfolio. Also, it is proposed to apply in the portfolio management process the competent person (portfolio manager) for the security of continuous strategic coordination for the portfolio of innovative projects in power company for the balancing and controlling the portfolio. Recommendations for implementation of the strategically oriented portfolio of innovative projects for equipment modernization of the power company are performed too. 

References

Bushuev S. D., Bushuyeva N. S. Upravleniye proektami: Osnovy professionalnykh znaniy i sistema otsenki kompetentnosti proektnykh menedzherov [Project Management: Bases of Professional Knowledge and System of Project Managers Competition Evaluation] (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). Kiev, IRIDIUM, 2006. 208 p.

Rach V. A., Rossoshanska O. V., Medvedeva O. M. Upravlinnya proektamy: praktychni aspekty relizatsii strategiy regionalnogo rozvytku [Project Management: Practical Aspects of Regional Strategies Development Realization] : Tutorial. Ed. By V. A. Rach. Kiev, «K.I.S.», 2010. 276 p.

Teslenko P. A. Tsennostnyi podkhod v upravlenii proektami ekoenergetiki [The Value Approach to Ecoenergy Project Management]. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo technologichnogo universytetu. Seria: Technichni Nauky [Bulletin of Cherkasy State Technological University]. Cherkasy, vydavnytstvo ChDTU, 2012, No. 2, pp. 63–65.

Koshkin K. V., Kharytonov Yu. N. Upravleniye proektami I programmami energozberezhenia v budzhetnykh organizatsiah [Management of Projects and Programs of Energysaving in Budget Organizations]. VII mizhnarodna nauk.-pract. Conf. «Ukravlinnya proektamy: stan ta perspektyvy» [Proceedings of International Conference “Project Management: State and Prospectives”]. Mykolaiv, 2011, pp. 162–164.

Mazur I. I., Shapiro V. D., Olderogge N. G., Polkovkikov A. V. Upravleniye proektami [Project Management]. Moscow, Omega-L, 2009. 960 p.

Matveev A. A., Novikov D. A. Tsvetkov A. V. Modeli i metody upravleniya portfelyami proektov [Models and Methods of Portfolio Project Management]. Moscow, PMSOFT, 2005. 206 p.

Kendall G. I, Rollins C. K. Sovremennye metody: upravleniya portfelyami proektov i ofis upravleniya proektami [Advanced Project Portfolio Management and the Project Management Office]. Saint Petersburg, Piter, 2004. 570 p.

Project, programme and portfolio management – Guidance on portfolio management. ISO 21504 First edition 2015-07-01 01. CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland. doi.org/10.3403/30282976

Sachenko A. O., Dombrovskiy M. Z., Sachenko O. A. Model rozroblennya tsiley u planuvanni strategichnoi povedinky pidpryyemstva [Model of Goal Development in Planning of Enterprise Strategy Behavior]. Shidno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh technologiy. Naukovyy zhurnal [East-European Journal of Enterprise Technologies. Scientific Journal]. 2013, no. 10 (61), pp. 161–164.

Shpak O. L., Lutsiv P. D., Kalinchyk V. P. Shyyanov O. O. Avtomatyzovana systems comertsiynogo obliku elektroenerhii PAT «Khmelnytskoblenergo» [Automated System of Commercial Account of Electrical Energy at LLC “Khmelnytskoblenergo”]. Energetyka: ekonomica, technologii, ekologia [Energy: economics, technology, ecology]. 2014, no. 2, pp. 112–117.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth edition. Project Management Institute, 2013. 589 p. doi: 10.1002/pmj.21345

Archer N. P. , Ghasemzadeh F. An integrated framework for project portfolio selection. International Journal of Project Management, 1999, vol. 17, iss. 4, pp. 207–216. doi: 10.1016/s0263-7863(98)00032-5

Cooper R. G., Edgett S. J., Kleinschmidt E. J. New product portfolio management: practices and performance. Journal of Product Innovation Management. 1999, vol. 16, pp. 333–351. doi: 10.1016/s0737-6782(99)00005-3

Ehrgott M., Klamroth K., Schwehm C. An MCDM approach to portfolio optimization, European Journal of Operational Research. 2004, vol. 155, iss. 3, pp. 752–770. doi: 10.1016/s0377-2217(02)00881-0

Nozick L. K., Turnquist M. A., Xu N. Managing Portfolios of Projects under Uncertainty, Annals of Operations Research. 2004, vol. 132, pp. 243–256. doi: 10.1023/b:anor.0000045285.12058.03

De Reyck B., Grushka-Cockayne Y., Lockett M., Calderini S. R., Moura M., Sloper A. The impact of project portfolio management on information technology projects, International Journal of Project Management. 2005, vol. 23, pp. 524–537. doi: 10.1016/j.ijproman.2005.02.003

Kononenko I. V., Bukreeva K. S. Metod formirovaniya portfelya proektov predpriyatiya dlya planovogo perioda pri nechyetkikh dannykh [The Method of Formation of Enterprise Project Portfolio for the Planning Period with Fuzzy Initial Data]. Upravleniye razvitiyem slozhnykh sistem: zbirnyk naukovukh prac Kyivskoho natsionalnoho universitetu budivnitstva i arhitektury [Complex Systems Development Management: Transaction of Kyyiv National University of Construction and Architecture]. 2011, iss. 07, pp. 39–43.

Published

2017-03-14

Issue

Section

Сборник научных статей