STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT PRINCIPLES, PROGRAMS AND PORTFOLIOS OF THE MEDICAL INSTITUTION

Authors

  • Елена Борисовна ДАНЧЕНКО «KROK» University of Economics and Law, Kyiv, Ukraine
  • Владлен Владимирович ЛЕПСКИЙ East European Economy and Management University, Cherkasy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1225.9

Keywords:

project, program, portfolio of projects, medical institutions, the concept, strategic management, principles

Abstract

The article gives a brief overview of the latest research in the direction of the use of the project-based approach to the management of medical institutions. It is shown that medicine today is a project-oriented area, and modern scientific studies suggest the use of not only the project management approach and portfolio management. The various scientific sources proposed the classification of projects of medical institutions, mechanisms of formation of projects portfolios of such institutions. The concept of integrated management of medical institutions, which includes strategic, project, portfolio, program management approach (S3P-concept), is offered. According to this concept, the process of S3P-management of the medical institution will include four stages, which are closely interrelated. For the first time, the pair principles of S3P-management are formulated. The proposed concept and principles of S3P-management of medical institution require further development and creating of models, methods and integrated management tools, as well as the development of a system of indicators verify compliance with the organization's strategy of its projects, projects portfolios and programs. This concept and the proposed integrated management principles are universal and can be applied to any project-oriented area.

References

Rudenko S. V., Romanenko N. V., Katunina O. H., Kolesnikova K. V. Rozrobka markovsʹkoyi modeli zminy staniv patsiyentiv u proektakh nadannya medychnykh posluh [Development Markov model change of the patient in the projects of health services]. Upravlínnya rozvitkom skladnikh sistem [Managing the development of complex systems]. KNUBA, 2012, pp. 86–90.

Masaud S. Formirovanie portfelja proektov malyh medicinskih predprijatij na osnove opportunisticheskogo podhoda (na primere stomatologicheskih klinik) [Formation of a portfolio of projects of small enterprises on the basis of medical opportunistic approach (for example, dental clinics)]. Available at: http://www.sci.ldubgd.edu.ua. (accessed 15.05.2015).

Romanenko N. V. Mehanizmy proektno-orientirovannogo upravlenija v sfere ohrany zdorov'ja: dis. ... kand. tekhn. nauk [Mechanisms for project-oriented management in the health sector Candidate eng. sci. diss. (Ph. D.)]. Odessa, 2012, 160 р.

Lepskyy V. V. Proektnyy podkhod k reformyrovanyyu medytsynskoy otrasly [Project approach to reforming the healthcare industry]. Visnyk Cherkasʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky [Bulletin of Cherkasy National Technological University. Series: Engineering]. CHDTU, 2015, 3, pp. 47–52.

Lepskyy V. V. Programno-portfel'ne upravlínnya medichnim zakladom [Software and Facility Management Portfolio]. Upravlinnya proektamy: stan ta perspektyvy: XII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Project Management: Status and Prospects of materials XII International Scientific Conference]. Mykolayiv, NUK, 2016, pp. 47–48.

Rudenko S. V., Romanenko N. V. Portfel'no-oriyentirovannoye upravleniye v zdravookhranenii [Portfolio-based management in the healthcare]. Vostochno-yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy [Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies]. 2011, no. 1/5 (49), рp. 61–65.

Lepsky V., Danchenko E. Portfolio management of medical institutions. Proceedings of the Dortmund International Research Conference 2016. Eds. Reusch P., Wolff C. Dortmun. 2016, рp. 179–181.

Koshkin K. V., Gaydayenko O. V., Gaydayenko A. V. Osobennosti zhiznennogo tsikla lechebnykh proyektov proektu [Features of the life cycle of medical projects]. Buiietin of NTU "KhPI." Serіts: Strategіc management, portfolio management, programs and project management. 2016, no. 1 (1173), pp. 87–90. doi: 10.20998/2413-3000.2016.1173.17.

Masaud S. Klassifikatsiya meditsinskikh proyektov kak osnova opredeleniya kompetentsiy proyektnykh menedzherov [Classification of medical projects as the basis for determining the competence of project managers]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva [Project management and production development]. Skhidnoukr. nats. un-t im. V. Dalya, 2010, no. 4 (36), pp. 152–156.

Brikoshina I. S. Proyektno-oriyentirovannoye upravleniye v neproizvodstvennoy sfere : (na primere lechebno– profilakticheskikh uchrezhdeniy): avtoref. dis. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.05 “Ekonomika i upravleniye narodnym khozyaystvom” [Design-oriented management in the non-manufacturing sector (by the example of health facilities): Abstract. Dis. ... Cand. ehkon. sciences: spec. 08.00.05 “Economics and Management of National Economy”]. Moscow, 2009. 19 p.

Poygina I. M. Formirovaniye mekhanizma upravleniya razrabotkoy i realizatsiyey pilotnykh proyektov v sfere meditsinskikh uslug : avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.05 “Ekonomika i upravleniye narodnym khozyaystvom” [Formation of development management mechanism and the implementation of pilot projects in the field of health services: Abstract. Dis. ... Cand. ehkon. Sciences: spec. 08.00.05 “Economics and Management of National Economy”]. SPb., 2009. 19 p.

IPMA Competence Baseline (ICB) for Project Management Version 4.0. Available at: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/. 05.12.2016. doi: 10.1016/j.ijproman.2016.09.011

Danchenko Е. B. Strategicheskoye upravleniye biznesom cherez prizmu upravleniya innovatsionnymi proyektami i programmami [The strategic management of the business through the prism of innovative projects and program management]. Vostochno-yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy [Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies]. 2011, no. 1/6 (49), pp. 31–33.

Karpov A. Strategiya: ot razrabotki do realizatsii [Strategy: from design to implementation]. Available at: https://iteam.ru/publications/strategy/section_17/article_3376. (accessed 05.12.2016).

Ansoff Igor H. Strategiс Management: Classic Edition. 2009. 344 p. (Rus. ed.: Ansoff Igor H. Strategicheskiy menedzhment : klassicheskoye izdaniye. Sankt-Peterburg, Piter, 2009. 344 p.).

Guide to the Body of Knowledge Project Management (PMBOK® Guide). 5th edition. Project Management Institute, Inc. 2013. 614 p. doi.org/10.1002/pmj.21345

A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation. Volume I. Available at: http://www.pmaj.or.jp/. (accessed 06.12.2016).

The standard for Portfolio Management. Global standard. PMI. Available at: http://www.pmi.org/. (accessed 05.12.2016).

Zakon Ukrayiny. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov'ya [The Law of Ukraine Fundamentals of the legislation of Ukraine about health care]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. (accessed 20.01.2013).

Published

2017-03-14

Issue

Section

Сборник научных статей