MODELS AND MECHANISMS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2018.1278.1

Keywords:

competitiveness, simulation, model, system dynamics, cognitive modeling

Abstract

The aim of the research is to improve the efficiency of decision making for increasable of the competitiveness of the university. The article proposes a mechanism for assessing the competitiveness of a higher educational institution in the market of educational services on the basis of simulation modeling. A system of indicators of the activity of a higher educational institution is proposed. The choice of factors for the development of the model was carried out in accordance with the Pareto principle: the parameters that have the greatest impact on the competitiveness of the university are taken into account. A cognitive map of the situation that determines the mutual influence of factors is constructed. A simulation model based on the integration of the principles of system dynamics and cognitive modeling, which allows you to manage the values of key parameters, is developed. The values of the variables in the model can be changed while determining the sensitivity of the vector of the output parameters. Using a method based on specifying control points, a scale of characteristics has been developed for each factor. The possibility of evaluating alternative scenarios and predicting the possible consequences of management decisions based on them is shown. The model based on real data is presented. The main stages of the algorithm for determining competitiveness are as follows: determination of the purpose of the evaluation; determination of the types of activities that are taken into account in the analysis; selection of the reference database; definition of characteristics to be measured; evaluation of selected characteristics; calculation of the generalized, integral indicator of competitiveness; conclusions about competitiveness. As can be seen from the algorithm, the effectiveness of assessing the competitive position of an organization depends on the choice of characteristics, the determination of their relative importance (weight in the overall estimate, %) and the evaluation of these characteristics for the university and its main competitors. To analyze the mutual influence of the competitiveness factors of the university, it is proposed to use a simulation model that combines the principles of system dynamics and cognitive modeling. The choice of development methodologies is determined by the fact that a simulation model is an effective tool for modeling dynamic controlled systems with a high level of abstraction and a multitude of feedbacks. The cognitive approach makes it possible to synchronize changes in parameter values and analyze the influence of model parameters on each other. For the development of the model, the AnyLogic system was selected, combining the possibilities of creating hybrid models based on models of system dynamics, discrete-event models, and the agent approach. The state of the system under investigation can be described using classical approaches of system theory, in particular, cognitive modeling. The cognitive model of a complex, weakly structured system and is represented by a functional graph whose vertices are the main factors (concepts), and the arcs are the connections of the mutual influence of factors on each other. The model of the influence of factors of the university competitiveness on each other is a dynamic system that is determined by a set of parameters and a set of direct and inverse relations between them.

References

Koshkin K. V., Voznyy A. M., Knyrik N. R. Prynyatye reshenyy pry realyzatsyy IT proektov na osnove ymytatsyonnoho modelyrovanyya [Decision-making for the implementation of IT projects based on simulation]. Visnyk NTU «KHPI». Ser. Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of the NTU "KhPI". Ser. Strategic management, portfolio management, programs and projects]. Kharkov: NTU "KhPI", 2016, vol. 2.

Lohunova, E. A. Matematycheskye modely system podderzhky prynyatyya reshenyy [Mathematical models of decision support systems]. Fyzyko-matematycheskye nauky y ynformatsyonnye tekhnolohyy: problemy y tendentsyy razvytyya: sb. st. po mater. IV mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Physics and mathematics and information technologies: problems and development trends: coll. art. by mater. IV Intern. scientific-practical. conf]. Novosybyrsk: SybAK, 2012.

Rutkovskaya D. M. Pylyn‟skyy and P. Rutkovskyy. Neyronnye sety, henetycheskye alhorytmy y nechetkye systemy. 2-e yzd. [Neural networks, genetic algorithms and fuzzy systems. 2nd ed.]. Horyachaya lynyya, Telekom, 2008.

Lychkyn N. N. Sovremennye tekhnolohyy ymytatsyonnoho modelyrovanyya y ykh prymenenye v ynformatsyonnykh byznes-systemakh y systemakh podderzhky prynyatyya reshenyy [Modern technologies of simulation and their application in information business systems and decision support systems]. Available at : http://it-claim.ru/Library/Books/SC/articles/sovremennye_tehnologii_immitacionnogo/sovremennye_tehnologii_immitacionnogo.html.

Avdeev Z. K., Kovryha S. V, Makarenko D. Y. Kohnytyvnoe modelyrovanye y reshenye zadach upravlenyya slabostrukturyrovannymy systemamy (sytuatsyyamy) [Cognitive modeling and solving problems of managing weakly structured systems (situations)]. Upravlenye bol‟shymy systemamy [Managing large systems]. M.: YPU RAN, 2007, vol. 16.

Varshavskyy P. R. Mekhanyzmy pravdopodobnykh rassuzhdenyy na osnove pretsedentov (nakoplennoho opyta) dlya system ékspertnoy dyahnostyky [Mechanisms of plausible reasoning based on precedents (accumulated experience) for expert diagnosis systems]. 11-ya natsyonal’naya konferentsyya KYY-2008 [11th National Conference KII-2008: Proceedings of the Conference]. M: Lenand, 2008, vol. 2.

Borysov V. V., Fedulov A. S. Nechetkye modely y sety [Fuzzy models and networks]. M.: Horyachaya lynyya, Telekom, 2007.

Forrester J. Urban Dynamics. Cambridge: MIT Press, 1969.

Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. Princeton. University Press. 1976.

Mnohopodkhodnoe ymytatsyonnoe modelyrovanye: ofytsyal’nyy sayt razrabotchyka [Multi-approach simulation simulation]. Available at : http://www.anylogic.ru/.

Fedulov A. S. Nechetkye relyatsyonnye kohnytyvnye karty" [Fuzzy relational cognitive maps]. Teoryya y systemy upravlenyya [Theory and control systems]. 2005, no. 1, pp. 120–132.

Richard K. The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less. Nicholas Brealey, 1997.

Ryzhkov A. S. Otsenka kachestva prepodavanyya kak élement upravlenyya sovmestnym mezhdunarodnym obrazovatel‟nym proektom [Quality assessment of teaching as an element of management of a joint international educational project]. ScienceRise. 2017, vol. 3. Available at : http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/95710/92797.

Burkov V. N., et al. Sozdanye y razvytye konkurentosposobnykh proektno-oryentyrovannykh naukoemkykh predpryyatyy [Creation and development of competitive project-oriented science-intensive enterprises: monograph]. Nikolaev: izdatel' Torubara E. S., 2011.

Published

2018-02-05

Issue

Section

Сборник научных статей