APPLYING THE ANTISSIPATIVE PROJECT MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2018.1278.3

Keywords:

anticipative management, IT projects, distributed information systems, distributed projects

Abstract

The article analyzes the modern trends of information technologies development and their impact on business transformation. It describes how these trends influence the creation of complex and powerful IT products with non-standard characteristics. Traditional management methodologies don‟t provide the effective management of such projects in full scope. This leads to the need of searching for new approaches that take into account the specifics of modern complex information technologies, their elements, characteristics and communication parameters. In addition, the approach should take into account the influence of the project stakeholders‟ interests and the impact of the dynamic external environment. As such an approach, the authors consider the anticipative management of distributed projects for the creation of complex information systems and the development of distributed information systems. The article outlines the features of distributed IT projects as a complex system that evolves under the influence of internal and external repeatedly intersecting conditions. It explains an approach to determine the sequence of steps to form the framework for the anticipative management of distributed projects and indicates the impact areas on the project and on the related product caused by anticipative management approach. The authors investigate the possibilities of anticipative project management by utilization of project management system, the product development system and the development organization operations processes, taking into account the context of the external environment. An execution model of anticipative management for complex IT projects is proposed. The results of conducted researches showcased that for managing complex projects it‟s possible to use elements and characteristics of distributed projects and implement distributed management approach. It‟s noted that while using a proactive approach for managing distributed projects of the IT systems development, it‟s important to handle signals that can bring these systems into a critical transition state; i.e., into a state which leads for losing the ability to restore its balanced condition and for transitioning into a completely new state or to destruction. Such critical transitions are caused by complex nonlinear interdepending effects. The authors propose to simulate the critical state transitions of a complex distributed project management system using artificial neural networks.

References

Alpatov A. N. Razvitiye raspredelennykh tekhnology i sistem. Perspektivy [Development of distributed technologies and systems]. Nauki i Obrazovaniya [Perspectives of Science and Education]. 2015, № 2 (14).

Guide to the project management body of knowledge (PMBoK guide). Sixth Edition. USA: PMI Inc., 2017. 537 p.

Bushuyev S. D., Bushuyev D. A., Yaroshenko R. F. Deformatsiya polya kompetentsiy v innovatsiynykh proektakh [Deformation of the field of competences in innovative projects]. Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio Management, Programs and Projects]. Kharkiv, NTU «KhPI», 2017, no. 2 (1224), pp. 3–7.

Kononenko I. V., Lutsenko S. Yu. Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management. Kharkiv, NTU "KhPI", 2017, 2 (1224), pp. 8–17. doi: 10.20998/2413-3000.2017.1224.2

Morozov V. Kalnichenko O., Liubyma Iu. Projects Change Management in Based on the Projects Configuration Management for Developing Complex Projects. Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Bucharest, 2017, vol. 2, pp. 939-942.

Teslia Yu., Khlevnyi A., Khlevna I. Control of informational Impacts on project management. Proceedings of the 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing. Lviv, 2016, pp. 387-391

Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu. et al. A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017, no. 5, vol. 2, issue 89, pp. 4-10. doi:10.15587/1729-4061.2017.112323

Archibald R. Managing High-Technology Programs and Projects. New York: Wiley-Interscience; 1976 (Rus. ed: Archibald R. Upravleniye vysokotekhnologichnymi programmami i proyektami. 3-e izd., pererab. i dop. Moscow, Kompaniya AyTi; DMK Press, 2004. 472 p.).

Ilarionov A. V., Klymenko E. Yu. Portfel' proektiv: Instrument stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Portfolio of projects: Instrument of strategic management of the enterprise]. Moscow, Alpina Pablisher, 2013. 312 p.

Berkun S. Mystetstvo upravlinnya IT-proektamy [The Art of IT Projects Management]. St. Petersburg, Piter, 2014. 700 p.

Cleland D., Garies R. Global Project Management Handbook: Planning, Organizing, and Controlling International Projects. McGraw-Hill Education, 2010. 575 р.

Tanaka X., Yaroshenko F. A., Bushuyev S. D. Upravlinnya innovatsiynymy proektamy i prohramamy na osnovi systemy znan' P2M: Monohrafiya [Management of innovative projects and programs based on the knowledge system P2M: Monograph]. Kyiv, «Sammit-Knyha», 2012. 272 p.

Bushuyeva N. Modeli i metody proaktivnogo upravleniya pogrammami organizatsionnogo razvitiya: monografiya [Models and methods of proactive management of organizational development programs: monograph]. Kyiv, Nauk. svіt, 2007. 199 p.

Tykhomolova O. Modeli antysypatyvnoho upravlinnya finansovoyu diyal'nistyu pidpryyemstva [Models of antiseptive management of financial activity of the enterprise]. Upravlinnya rozvytkom [Development management] 2012, no. 1, pp. 37-38.

Adamiv M. Sutnist' ta rol' antysypatyvnoho upravlinnya na pidpryyemstvakh [The essence and role of antispytic management in enterprises]. Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk [Galician Economic Bulletin]. 2010, no. 3 (28), pp. 112-121.

Rudensky R. Antisipativnoye upravleniye slozhnymi ekonomicheskimi sistemami: modeli, metody, instrumenty: monografiya [Antisipative management of complex economic systems: models, methods, tools: monograph]. Donetsk, Yugo-Vostok, 2009. 257 p.

Vajno А., Kobiakov A., Saraev V. Anticipatory management. Available at : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://istina.msu.ru/media/publications/articles/4f3/98f/4274680/UPREZhDAYuSchEE_UPRAVLENIE_-5_-_pravka.doc&gws_rd=cr&ei=BpxKWdupN_Pb6QSF2qn4Dg

Tsvetkov V., Alpatov A. Problemy raspredelennykh sistem [Problems of Distributed Systems ]. Perspektivy Nauki i Obrazovaniya [Prospects of Science and Education]. 2014, no. 6 (12).

Morozov V. Kalnichenko O., Liubyma Iu. Managing projects сonfiguration in development distributed information systems. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference Advanced information and communication technologies-2017 (AICT). 2017, Lviv, pp. 154-157.

Kovalenko O., Kureychik V. Obzor problem i sostoyany oblachnykh vychisleny i servisov [Overview of problems and conditions of cloud computing and services]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-problem-i-sostoyaniy-oblachnyh-vychisleniy-i-servisov

Burkov V. N., Bushuyev S. D., Vozny A. M. et. al. Upravleniye resursami raspredelennykh proyektov i programm: monografiya [Management of resources of distributed projects and programs: monograph]. Nikolayev, Torubara V. V. Publ., 2015. 338 p.

Kosyakov M. S. Vvedeniye v raspredelennye vychisleniya [Introduction to distributed computing]. St. Petersburg, NIU ITMO, 2014. 155 p.

Taleb N. Cherny lebed. Pod znakom nepredskazuyemosti [Black Swan. Under the sign of unpredictability]. Azbuka-Attikus, 2016. 736 p.

Published

2018-02-05

Issue

Section

Сборник научных статей