MODELS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF MEDICAL PROJECTS OF THE PROJECT-ORIENTED MEDICAL INSTITUTION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2018.1278.7

Keywords:

strategic management, health care system, project-oriented medical institution, strategic marketing, medical project

Abstract

The interconnection of medical projects of a project-oriented medical institution (POMI) with the external environment is provided through the strategy of development of a medical institution. In order to develop effective tools for strategic management of POMI in the conditions of significant external impact turbulent environment on relation to medical projects, the first stage of strategic management of POMI is considered - strategic marketing related to the strategic analysis of the external environment and analysis of the strategies of the environment in order to determine their own strategic guidelines for the respective POMI`s medical project. Thus, the elaboration of a strategy for the development of a health care institution depends entirely on the systemicity, completeness and quality of the strategic analysis of the external environment. The approaches to the strategic analysis of medical projects of POMI in the context of each of the three types of such projects - therapeutic, organizational and scientific - are explored. For each of these types of POMI's medical projects a corresponding system model of strategic management are proposed; and the models of the results of the strategic analysis of the relevant projects that should serve as input information at the stage of elaboration of the development strategy of the medical institution are reviewed and structured. The proposed strategic management models will increase the efficiency and expand the methodological tools of project management and strategic management of a project-oriented medical institution in order to ensure its functioning and sustainable development in the long term in the conditions of high turbulence, characteristic of the modern environment for the implementation of medical projects.

References

Molokanova V. M. Intehratsiya optymizatsiynykh metodiv formuvannya portfeliv proektiv [Integration of optimization methods for project portfolio formation]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system [Managing the development of complex systems]. 2016, no. 28, pp. 109-115.

Boyko Ye. H. Tsinnisno-kerovana korporatyvna systema upravlinnya proektamy i prohramamy : avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 05.13.22 [Valuably managed corporate system of project and program management. Abstract of a thesis cand. eng. sci. (Ph. D.) diss. 05.13.07]. Kyiv, 2016, 20p.

Kolyada O. P. Portfel'ne planuvannya u protsesi realizatsiyi stratehiyi rozvytku vyshchoho navchal'noho zakladu : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tekhn. nauk: spets. 05.13.22 [Portfolio planning in the process of implementation of the strategy of development of a higher educational establishment. Abstract of a thesis cand. eng. sci. (Ph. D.) diss. 05.13.22]. Kyiv, 2011, 20 p.

Hladka O. M. Stratehichni vikhovi rishennya v proektakh developmentu nerukhomosti : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tekhn. nauk: spets. 05.13.22 [Strategic ground decisions in real estate development projects: abstract of a thesis cand. eng. sci. (Ph. D.) diss. 05.13.22 ]. Kyiv, 2012, 20 p.

Palagin V. S. Tsivilizatsionnyy podkhod v razvitii proektnogo menedzhmenta. Zadachi, soderzhanie i strategiya Evraziyskogo standarta upravleniya proektami [Civilization approach in the development of project management. Tasks, content and strategy of the Eurasian project management standard]. Kazakhstan, 2010. Available at : www.epmc.ru/docs/Paper_100318.pdf (accessed 18.11.2017).

Illarionov A. V., Klimenko E. Yu. Portfel proektov: Instrument strategicheskogo upravleniya predpriyatiem [Project Portfolio: Strategic Management Tool]. Moscov : Alpina Publ., 2013. 312 p.

The standard for portfolio management. Third edition. Project Management Institute, 2013. 189 p.

Bushuev S. D., Bushueva N. S. Upravlenie proektamy v usloviyah turbulentnosti okruzheniya [Project management in conditions of environment turbulence]. Upravlinnia proektamy u rozvytku suspilstva. Upravlinnia prohramamy ta proektamy v umovakh hlobalnoi finansovoi kryzy. Tezy dopovidei IX Mizhnarodnoi konferentsii [Management of programs in projects in the global financial crisis. Proceeding of the ІX International Conference “Project Management in the Development of Society”]. Кyiv, KNUBA, 2012, p. 31-33.

Yaroshenko R. F., Yaroshenko T. A. Turbulentnist v upravlinni programamy rozvytku finansovyh ustanov [Turbulence in the management of financial institutions development programs]. Management of the development of complex systems. Kyiv, 2011, no. 7, pp. 73-75.

Dombrovsky M. Z. Obgruntuvanna parametriv strukturovanoyi modeli proektnyh diy energokompaniy v turbulentnomu seredovyshchi [Justification of parameters of a structured model of project actions of power companies in a turbulent environment]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio Management, Programs and Projects]. Kharkiv, 2015, no. 1, pp. 195-200.

Kononenko I. V. Komp'yuterizatsiya upravleniya razvitiyem proizvodstvenno-ekonomicheskikh sistem [Computerization of the management of the development of production and economic systems]. Kharkov, NTU "KhPI", 2006. 239 p.

Ivanov Yu. B., Tyshchenko O. M. eds. Teoretychni osnovy konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva [Theoretical foundations of the competitive strategy of the enterprise: monograph]. Kharkiv, VD "INZhEK" Publ., 2006. 384 p.

Porter M. Stratehiya konkurentsiyi [Competition Strategy]. Kyiv : Osnovy Publ., 1997, 470 p.

Korets'kyy M. Kh., Dyehtyar A. D., Datsiy O. I. Stratehichne upravlinnya [Strategic Management ]. Kyiv, Center of Educational Literature, 2007. 240 p.

Ansoff Y. Novaya korporatyvnaya stratehyya [New corporate strategy]. St.Petersburg : Pyter Publ., 1999. 697 p.

Brovkova O. H. Stratehichnyy menedzhment : navch. posibnyk [Strategic Management: Teach. manual]. Kyiv, Center for Educational Literature, 2012. 224 p.

Published

2018-02-05

Issue

Section

Сборник научных статей