DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2019.1326.10

IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION PROJECTS STAKEHOLDERS IN MUNICIPALITIES

Ірина Володимирівна Ремешевська, Наталія Володимирівна Гурець

Abstract


Identification and analysis of stakeholders of the environmental management system implementation project in municipality play an important role for the success of the project, especially if there are different stakeholders groups with different and sometimes even conflicting interests in the project, which creates some obstacles to the project implementation. In the environmental management system implementation project, the leaders of the local administration acts as an investor, customer and user of the project at the same time. Also, one of the peculiarities of implementing such a project at the municipal level is the fact that local communities serve as a user too. In the course of the research, the main stakeholders of the environmental management system implementation project in municipality, their expectations and needs were identified. At the next stage, the impact / interest matrix was used to identify the categories of stakeholders, which revealed the most and the least priority participants in the project interaction. The AA 1000 SES standard has been used to clarify the information and build the main stakeholder profile of the environmental management system implementation in municipality project. The stakeholder prioritization with the impact / interest matrix and the AA1000 SES standard allowed to build a clear hierarchy of stakeholders, classify represented groups of stakeholders on specific grounds, and propose strategies for dealing with them. Within these strategies, various forms of active engagement with stakeholders, such as identifying key issues, conflicts of interest, constraints and opportunities, conducting additional research, contacts and discussions are proposed. The results of the conducted stakeholder analysis can be used to create a system of interaction and communication with the project stakeholders.

Keywords


stakeholders; project stakeholders; environmental management system; management stakeholder; municipality; stakeholder profile

References


Abrosimova E. B., Sedel'nikova I. M. Sistemnyj analiz stejkholderov [System analysis of stakeholders]. Vestnik INZhJeKONa. Serija: Jekonomika [Bulletin of INZhJeKONa. Series: Economy]. SPb: SPbGJeU, 2011, no.3, pp. 222-230.

Gacenko L. V. Teoriya zacikavleny`x storin (stejkxolderiv): istoriya rozvy`tku ta problemni py`tannya dlya podal`shy`x doslidzhen` [Stakeholder theory: history of development and problem issues for further research]. Vodny`j transport [Water transport]. Kyiv : KDAVT, 2016, no.3(24), pp. 156–160.

Docenko N.V., Gonchar I.A., Skrynnik A.I.,. Zhebel' Ju.Ju Instrumenty upravlenija zainteresovannymi storonami v ramkah povyshenija zhiznesposobnosti proekta [Stakeholder management tools for project viability]. Radioelektronni i komp'yuterni sy`stemy` [Radio electronic and computer systems]. Kharkov.: NAU «XAI», 2015, no 2(72), pp. 156–160.

Petrov M.A. Teoriya zainteresovannykh storon: puti prakticheskogo primeneniya [Stakeholder Theory: Ways of Practical Application]. Vestnik SPbGU [Bulletin of SPbSU]. SPb, SPbGU, 2004, Ser. 8, no 16, pp. 51-68.

Jurgensa M., Berthonb P., Papaniac L., Shabbird H. A. Stakeholder theory and practice in Europe and North America: the key to success lies in a marketing approach. Industrial Marketing Management. 2010, vol. 39(5), рр. 769-775.

Gibson K. Stakeholders and Sustainability: An Evolving Theory. Journal of Business Ethics. 2012, vol. 109, pp. 15–25.

Vishnevskaja M.K. Opportunisticheskoe povedenie personala predprijatija na nachal'nyh stadijah proekta [Opportunistic behavior of enterprise staff in the initial stages of the project]. Efektyvna ekonomika [Effective economy], 2014, no.1, pp. 1-5.

Danchenko O.B, Bedriy D.I., Semko I.B. Konceptualjna modelj formuvannja vysokoefektyvnoji komandy naukovogho proektu [Conceptual model for the formation of a highly effective team of scientific projects]. Visnyk nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu «KhPI». Zbirnyk naukovykh pracj. Serija: Strateghichne upravlinnja, upravlinnja portfeljamy, proghramamy ta proektamy [Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management]. Kharkov : NTU "KhPI". Publ., 2018, no. 1 (1277), pp. 5156. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.8.

Rach V. A., Cherepakha G. S Sistemno-programmnaja realizacija podderzhki processa upravlenija komandoj proekta na osnove produktno-invajronmental'nogo podhoda k upravleniju komandoj [System and software implementation of the support of the project team management process based on the product-environmental approach to team management]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva [Project management and production development]. Lugans'k : SNU im. V. Dalja, 2005, no. 4(16), pp. 72–87.

Fesenko T. G. Integracija interesov beneficiarov zhilishhnogo stroitel'stva v sistemu cennostej proekta [Integration of the interests of the beneficiaries of housing construction in the project value system]. Upravlenie razvitiem slozhnyh sistem [Managing the development of complex systems], 2015, no.21, pp. 81-86.

Gajdayenko O. V. Stejkxoldery` medy`chny`x proektiv [Stakeholders of medical projects]. Upravlinnya proektamy` ta rozvy`tok vy`robny`cztva [Project management and production development]. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2016, no 2(58), pp. 12–18.

Husyeva Yu.Yu., Sydorenko M. V., Chumachenko I. V. Upravlinnya zatsikavlenymy storonamy osvitnikh proektiv [Management of Stakeholders of Educational Projects]. Visnyk nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu «KhPI». Zbirnyk naukovykh pracj. Serija: Strateghichne upravlinnja, upravlinnja portfeljamy, proghramamy ta proektamy [Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management]. Kharkov : NTU "KhPI". Publ., 2016, no. 2, pp. 8–12.

Nashhekina O.N., Timoshenkov I.V. O primenenii teorii stejkholderov k analizu dejatel'nosti vysshih uchebnyh zavedenij [On the application of the theory of stakeholders to the analysis of the activities of higher educational institutions]. Vestnik Nac. tehn. un-ta "HPI" : Aktual'nye problemy upravlenija i finansovo-hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija [Bulletin of the National Technical University "KhPI": Actual problems of management and financial and economic activities of the enterprise]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2011, no. 61, pp. 92-99.

Kramskoj D.Yu. Rozrobka metody`ky` ocinky` investy`cijnogo proektu na osnovi balansu interesiv jogo uchasny`kiv [Development of a methodology for evaluating an investment project based on the balance of interests of its participants]. Vestnik Nac. tehn. un-ta "HPI" [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2011, no 47(1219), pp. 30-35.

Husieva Yu.Yu. , Kantsevych M.V. Identyfikatsiia steikkholderiv pry planuvanni proektu stvorennia ob’iednan spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv [Identification of stakeholders in planning a project to create associations of co-owners of multi-apartment buildings]. Komunalne hospodarstvo mist [Municipal economy of cities], 2014, iss.118, pp. 52–55.

Kravchenko O. Rol steikkholderiv dlia stvorennia efektyvnoi systemy zovnishnikh komunikatsii orhanizatsii sfery masovoho sportu ta sportu dlia vsikh [The role of stakeholders to create an effective external communications system for organizations in the field of mass sports and sports for all]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu [Theory and methods of physical education and sport], 2014, no 118, pp. 107-110.

Khoroshavin A.V. Analiz novyh mezhdunarodnyh trebovanij k sistemam jekologicheskogo menedzhmenta v kontekste rossijskih uslovij [Analysis of new international requirements for environmental management systems in the context of Russian conditions]. Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Serija «Jekonomika i jekologicheskij menedzhment» [The NIU ITMO Scientific magazine. Series: economy and ecological management], 2014, no. 3. pp. 614-624.

Khrutba V.A., Zeruk V.A., Kruchinyna K.I. Vyznachennia tsinnostei zatsikavlenykh storin dlia formuvannia modeli efektyvnoi komunikatsii dlia proektiv povodzhennia z vidkhodamy [Determination of values of stakeholders to form a model of effective communication in projects of waste management]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu [Herald of the National Transport University]. Kyiv: NTU, 2013, Iss. 27.

Panya N. The performance of the environmental management of local governments in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 2018, no. 39. рр. 33-41.

Reed M.S. Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological conversation. – 2008. –№ 141. – С. 2417 – 2431. doi:10.1016/j.biocon.2008.

Long K., Wang Y., Zhao Y., Chen L. Who are the stakeholders and how do they respond to a local government payments for ecosystem services program in a developed area: A case study from Suzhou, China. Habitat International, 2015, vol. 49. pp. 1-9.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide.) Sixth Edition. USA. PMI, 2017. 756 p.

ISO/FDIS 14001:2015 «Environmental Management Systems – Requirements and guidelines manual», 2015. 21 р.

Zakon Ukrainy "Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini" 21.05.1997 № 280/97- VR [The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine"]. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny [Information from the Verkhovna Rada of Ukraine], 1997. no. 24.

Niven Paul. R. Balanced scorecard step-by-step : maximizing performance and maintaining results. Second Edition. New York: John Wiley & Sons, 2005. 339 р.

AccountAbility 1000 Stakeholders Engagement Standard (АА 1000 SES). – Institute of social and ethical AccountAbility, AccountAbility, 2005. 64 р.


GOST Style Citations


1. Абросимова Е. Б., Седельникова И. М. Системный анализ стейкхолдеров. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. СПб: СПбГЭУ, 2011. № 3 С.222-230.


2. Гаценко Л. В. Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів): історія розвитку та проблемні питання для подальших досліджень. Водний транспорт. К.: КДАВТ, 2016. № 1(24). С. 156–160.


3. Доценко Н. В., Гончар И. А., Скрынник А. И., Жебель Ю. Ю. Инструменты управления заинтересованными сторонами в рамках повышения жизнеспособности проекта. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Харьков.: НАУ «ХАІ». 2015. № 2 (72). С.150-154.


4. Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения. Вестник СПбГУ. Сер. 8. 2004. № 16. С. 51‒68.


5. Jurgensa M. , Berthonb P. , Papaniac L. , Shabbird H. A. Stakeholder theory and practice in Europe and North America: the key to success lies in a marketing approach. Industrial Marketing Management. 2010. Vol. 39(5). P. 769-775.


6. Gibson K. Stakeholders and Sustainability: An Evolving Theory. Journal of Business Ethics. 2012. Vol. 109. P. 15–25.


7. Вишневская М.К. Оппортунистическое поведение персонала предприятия на начальных стадиях проекта. Ефективна економіка, 2014. № 2. С. 1-5.


8. Данченко О. Б., Бедрій Д. І. , Семко І. Б. Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проекту. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 1 (1277). С. 51-56. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.8.


9. Рач А. В., Черепаха Г. С. Системно-программная реализация поддержки процесса управления командой проекта на основе продуктно-инвайронментального подхода к управлению командой. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. №4(16). С. 72-87.


10. Фесенко Т. Г., Минаев Д. М. Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта. Управление развитием сложных систем. 2015. № 21. С. 81-86.


11. Гайдаєнко О. В., Кошкин К. В. Стейкхолдери медичних проектів. Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. праць. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2016. №2(58). С. 12–18.


12. Гусєва Ю. Ю., Сидоренко М. В., Чумаченко І. В. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ «ХПІ». 2016. № 2(1174). С. 8–12. DOI: 10.20998/2413-3000.2016.1174.2


13. Нащекина О. Н., Тимошенков И. В. О применении теории стейкхолдеров к анализу деятельности высших учебных заведений. Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Актуальные проблемы управления и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Харьков : НТУ "ХПИ". 2011. № 61. С. 92-99.


14. Крамськой Д.Ю. Розробка методики оцінки інвестиційного проекту на основі балансу інтересів його учасників. Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки). Харьков : НТУ "ХПИ". 2016. №47(1219). С. 30-35.


15. Гусєва Ю. Ю., Канцевич М. В. Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Комунальне господарство міст. – 2014. Вип. № 118. С. 52–55.


16. Кравченко О. Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014. № 4. С. 107-110.


17. Хорошавин А.В. Анализ новых международных требований к системам экологического менеджмента в контексте российских условий. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2015. № 4. С. 335-341.


18. Хрутьба В. О., Зерук В.А., Кручиніна К. І. Визначення цінностей зацікавлених сторін для формування моделі ефективної комунікації для проектів поводження з відходами. Вісник Національного транспортного університету. К.: НТУ – 2013. Вип. 27. С. 63-68.


19. Panya N. The performance of the environmental management of local governments in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 2018. № 39. P. 33-41.


20. Reed M. S. Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological conversation. 2008. №141. pp. 2417 – 2431. doi:10.1016/j.biocon.2008.07.014.


21. Long K., Wang Y.,Zhao Y., Chen L. Who are the stakeholders and how do they respond to a local government payments for ecosystem services program in a developed area: A case study from Suzhou, China. Habitat International. 2015. Vol. 49. P. 1-9.


22. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. USA. PMI, 2017. 756 p.


23. ISO/FDIS 14001:2015 «Environmental Management Systems – Requirements and guidelines manual». 2015. 21 р.


24. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997. № 24.


25. Niven Paul. R. Balanced scorecard step-by-step : maximizing performance and maintaining results. Second Edition. New York: John Wiley & Sons, 2005. 339 р.


26. AccountAbility 1000 Stakeholders Engagement Standard (АА 1000 SES). Institute of social and ethical AccountAbility, AccountAbility, 2005. 64 р.Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2015-2019 Kharkiv, Ukraine