DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2019.1327.5

CONFLICT MANAGEMENT OF SCIENTIFIC PROJECT

Олена Борисівна Данченко, Дмитро Іванович Бедрій, Інга Борисівна Семко

Abstract


Human resource management in project activities requires managers at various levels to continuously monitor and control in order to prevent, avoid and reduce the occurrence of conflict situations. According to the results of the analysis of scientific work, it was concluded that in most cases the successful implementation of any project and meeting the needs of its stakeholders depends on the professional and competence abilities, skills and abilities of the project team, as well as the leadership qualities of the project manager and his ability to avoid or prevent conflicts. A new component of project management methodology is proposed, in particular, conflict management research project, which includes the processes of planning project conflict management, conflict identification, conflict analysis, conflict response planning, conflict response implementation and conflict monitoring. The implementation of these processes will allow the project manager and his team to take on a conscious and controllable risk regarding the implementation of the project in order to create value. Conflict within each research project exists on two levels, in particular: individual conflicts that can affect the achievement of one or several project goals, and general conflicts that arise due to a combination of individual conflicts, stresses, problems, etc., and can influence the implementation of the entire project. The project manager must clearly understand the consequences of destructive conflicts and how to improve the impact of constructive conflicts on the project implementation. It is concluded that conflicts can occur throughout the entire life cycle of a research project, therefore project conflict management processes should be implemented continuously from the very beginning of project planning to its successful completion and meeting the goals of stakeholders that are put in front of the project.

Keywords


research project; conflict; conflict management; project team; human resources; process

References


A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 2017. 756 р.

Demarko T., Lister T. Chelovecheskiy faktor: uspeshnyye proyekty i komandy [The human factor: successful projects and teams]. SPb, Symbol Plus, 2005. 200 p.

Bushev S. D., Morozov V. V. Dynamichne liderstvo v upravlinni proektamy [Dynamic Leadership in Project Management]. Kyiv, Ukrainian Project Management Association, 2000. 312 p.

Bushuеv S.D., Bushuеva N.S., Babaеv I.A. et al. Kreativnye texnologii upravleniya proektami i programmami. [Creative Technology project and program management]. Kyiv, «Samit-Kniga», 2010. 768 p.

Rach V.A., Cherepakha G.S. Model’ opredeleniya ratsional’noy roli chlena komandy proyekta [The model for determining the rational role of a member of a project team]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva [Project management and production development]. Lugans’k : SNU im. V. Dalja, 2003, no. 3, pp. 70–79.

Chernov S.K., Levit A.A. Osnovy effektivnoy raboty proyektnoy komandy [Basics of the effective work of the project team]. Radioelektronni i komp’yuterni systemy [Radioelectronic and computer systems]. Kharkiv: KhAI, 2007, no 3, pp. 128-133.

Danchenko O.B., Kuzminskaya Yu.M. Kreatyvnyy potentsial komandy yak faktor uspikhu proektu [Creative potential of the team as a factor of project success]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva [Project management and production development]. Lugans’k : SNU im. V. Dalja, 2012, no. 3 (43), pp. 70–74.

Sherstyuk O.I., Kolesnikov A.E. Ispol’zovaniye metoda ranzhirovaniya pri formirovanii neobkhodimogo nabora kompetentsiy komandy proyekta [The use of the ranking method in the formation of the necessary set of competences of the project team]. Visnyk nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu «KhPI». Serija: Strateghichne upravlinnja, upravlinnja portfeljamy, proghramamy ta proektamy [Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Strategic management, portfolio, program and project management]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2018, no. 2 (1278), pp. 31–37. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1278.5.

Bushuyev S.D., Bushuyeva N.S., Zakharov A.M. Modeli i metody strategicheskogo razvitiya bystrorastushchikh organizatsiy [Models and methods of strategic development of fast-growing organizations]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva [Project management and production development]. Lugans’k : SNU im. V. Dalja, 2006, no. 1 (17), pp. 5-13.

Kadykova I.N., Larina S.A., Chumachenko I.V. Upravleniye vnutrennimi steykkholderami proyektov pri realizatsii strategii programmy [Management of internal project stakeholders in the implementation of the program strategy]. Upravleniye razvitiyem slozhnykh sistem [Managing the development of complex systems]. Kiev, KNUBA, 2016, no.28, pp. 68-74.

Husyeva Yu.Yu., Sydorenko M.V., Chumachenko I.V. Upravlinnya zatsikavlenymy storonamy osvitnikh proektiv [Management of Stakeholders of Educational Projects]. Visnyk nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu «KhPI». Serija: Strateghichne upravlinnja, upravlinnja portfeljamy, proghramamy ta proektamy [Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Strategic management, portfolio, program and project management]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2016, no. 2, pp. 8–12. DOI: 10.20998/2413-3000.2016.1174.2.

Freeman R.E. Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge University Press, 2010. 300 p.

Petrov M.A. Teoriya zainteresovannykh storon: puti prakticheskogo primeneniya [Stakeholder Theory: Ways of Practical Application]. Vestnik SPbGU [Bulletin of SPbSU]. SPb, SPbGU, 2004, ser. 8, no 16, pp. 51-68.

Bushuyev S.D., Bushuyev D.A., Yaroshenko R.F. Proryvni kompetentsiyi v upravlinni innovatsiynymy proektamy ta prohramamy [Dropping competencies in the management of innovative projects and programs]. Visnyk nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu «KhPI». Serija: Strateghichne upravlinnja, upravlinnja portfeljamy, proghramamy ta proektamy [Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Strategic management, portfolio, program and project management]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2018, no. 1 (1277), pp. 3–9. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.1.

Chubenko, M. O., Novokhacjka D. V. Analiz teoriy ta metodiv rozvytku upravlinnya kreatyvnym potentsialom v komandakh IT-proektiv [Analysis of theories and methods for developing creative potential management in IT project teams]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system [Managing the development of complex systems]. Kiev, KNUBA, 2017, no.31, pp. 75-82.

Vodolazkina K.O. Analiz sumisnoyi profesiynoyi kompetentnosti komandy proektu [Analysis of the joint professional competence of the project team]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system [Managing the development of complex systems]. Kiev, KNUBA, 2016, no.28, pp. 57-62.

Luk’yanov D.V., Kolesnikova Ye.V. Formirovaniye nauchnykh shkol kak komand v kontekste proyektnogo podkhoda [Formation of scientific schools as teams in the context of the project approach]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system [Managing the development of complex systems]. Kiev, KNUBA, 2017, no.30, pp. 54-61.

Bushuyev S.D., Rusan N.I Emotsiynyy intelekt kerivnyka proektu [Emotional intelligence of the project manager]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system [Managing the development of complex systems]. Kiev, KNUBA, 2016, no.28, pp. 47-56.

Bedrii D. I. Osoblyvosti proektno-oriyentovanoho upravlinnya naukovymy proektamy [Features of project-oriented management of scientific projects]. Materialy Druhoyi Mizhnarodnoyi naukovo praktychnoyi konferentsiyi «Project, Program, Portfolio Management» [Abstracts of the ІІ International Scientific and Practical Conference « Project, Program, Portfolio Management »]. Odesa, ONPU, 2017, pp. 15-18.

Danchenko O.B, Bedriі D.I., Semko I.B. Konceptualjna modelj formuvannja vysokoefektyvnoji komandy naukovogho proektu [Conceptual model for the formation of a highly effective team of scientific projects]. Visnyk nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu «KhPI». Serija: Strateghichne upravlinnja, upravlinnja portfeljamy, proghramamy ta proektamy [Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Strategic management, portfolio, program and project management]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2018, no. 1 (1277), pp. 51-56. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.8.

Moroz O.O., Smetanyuk O.A., Lazarchuk O.V. Teorija konfliktiv v konteksti pobudovy zaghaljnoji modeli efektyvnosti suchasnogho pidpryjemstva: monoghrafija [Conflict theory in the context of constructing a general model of the efficiency of a modern enterprise]. Vinnitsa, VNTU, 2010. 256 p.

Novikova N. Upravlinnya konfliktamy v orhanizatsiyi: pidkhody do vyrishennya ta profilaktyky [Conflict Management in the Organization: Approaches to Decision and Prevention]. Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk [Galician Economic Journal]. Ternopil, TNTU, 2013, no. 2 (41), pp.79-83.


GOST Style Citations


1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 2017. 756 р.


2. Демарко, Т., Листер, Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды. СПб.: Символ-Плюс, 2005. 200 с.


3. Бушуєв, С. Д., Морозов, В. В. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія. Українська асоціація управління проектами. 2-е вид. К.: УАУП, 2000. 312 с.


4. Бушуев, С. Д., Бушуева Н. С., Бабаев И. А. [и др.] Креативные технологии управления проектами и программами. К. : «Самит-Книга», 2010. 768 с.


5. Рач, В. А., Черепаха Г. С. Модель определения рациональной роли члена команды проекта. Управление проектами и развитие производства. 2003. № 3. С. 70–79.


6. Чернов, С. К., Левит А. А. Основы эффективной работы проектной команды. Радіоелектрон. і комп’ют. системи. 2007. № 3. С. 128-133.


7. Данченко, О. Б., Кузьмінська Ю. М. Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. № 3 (43). С. 70-74.


8. Шерстюк, О. И., Колесников А. Е. Использование метода ранжирования при формировании необходимого набора компетенций команды проекта. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 2 (1278). С. 31-37. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1278.5.

9. Бушуев, С. Д., Бушуева Н. С., Захаров А. М. Модели и методы стратегического развития быстрорастущих организаций. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. № 1(17). С. 5-13.


10. Кадыкова, И. Н., Ларина С. А., Чумаченко И. В. Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы. Управление развитием сложных систем. 2016. № 28. С. 68–74.


11. Гусєва, Ю. Ю., Сидоренко М. В., Чумаченко І. В. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2016. № 2 (1174). С. 812. DOI: 10.20998/2413-3000.2016.1174.2.


12. Freeman, R. E. Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge University Press, 2010. 300 p.


13. Петров, М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения. Вестник СПбГУ. Сер. 8. 2004. № 16. С. 51-68.


14. Бушуєв, С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та программами. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 1 (1277). С. 39 DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.1.


15. Чубенко, М. О., Новохацька Д. В. Аналіз теорій та методів розвитку управління креативним потенціалом в командах ІТ-проектів. Управління розвитком складних систем. 2017. № 31. С. 75–82.


16. Водолазкіна, К.О. Аналіз сумісної професійної компетентності команди проекту. Управління розвитком складних систем. 2016. № 28. С. 57–62.


17. Лукьянов, Д. В., Колесникова Е. В. Формирование научных школ как команд в контексте проектного подхода. Управління розвитком складних систем. 2017. № 30. С. 54–61.


18. Бушуєв, С. Д., Русан Н. І. Емоційний інтелект керівника проекту. Управління розвитком складних систем. 2016. № 28. С. 47–56.


19. Бедрій, Д. І. Особливості проектно-орієнтованого управління науковими проектами. Project, Program, Portfolio Management: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції 08-09 грудня 2017 року. Т. 2. Одеса : ОНПУ, 2017. С. 15-18.


20. Данченко, О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проекту. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 1 (1277). С. 51-56. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.8.


21. Мороз, О. О., Сметанюк О. А., Лазарчук О. В. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 256 с.


22. Новікова, Н. Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики. Галицький економічний вісник. 2013. № 2(41). с.79-83.Copyright (c) 2019 Олена Борисівна Данченко, Дмитро Іванович Бедрій, Інга Борисівна Семко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2015-2019 Kharkiv, Ukraine