DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2020.2.10

USE OF BIOMONITORING TO IDENTIFY HAZARDS IN CRITICAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Вікторія Олександрівна Хрутьба, Олена Василівна Барабаш, Вадим Ігорович Зюзюн, Дмитро Сергійович Нєвєдров

Abstract


The study addresses the possibility of integrating biomonitoring into the environmental impact assessment process of critical infrastructure projects. It has been established that critical infrastructure projects include projects related to the construction, reconstruction and operation of critical infrastructure facilities. Critical infrastructure projects can be hazardous to the environment, but the timely identification of the nature, intensity, degree of danger of the critical infrastructure project for the state of the environment and public health will be able to prevent processes of manifestation and accordingly promote successful implementation. The peculiarities of carrying out the procedure of environmental impact assessment and its importance as a factor of successful passage of the project throughout the life cycle are determined. It has been established that a comprehensive environmental impact assessment procedure will help to make environmentally sound management decisions that will benefit the environment. An algorithm for carrying out environmental impact assessment for critical infrastructure projects has been developed. A rapid assessment of atmospheric air pollution was carried out using the method of dendroindication based on the study of the stability of tree plantations at all stages of ontogenesis to identify hazards in projects of critical infrastructure. Practical application of the method of dendroindication will allow to improve the possibilities for the detection of sulfur dioxide in the atmosphere and to estimate the total value of anthropogenic load on plant organisms. It is established that the use of dendrology as an additional method in carrying out the environmental impact assessment will significantly increase the opportunities in the field of hazard identification for critical infrastructure projects, especially in the aspect of project activities for their reconstruction and operation. The application of the proposed method in the project activities will help to reduce their possible negative impact on the state of the environment.

Keywords


critical infrastructure; project; hazard; monitoring; bioindication

References


Birjukov D. S. Zahyst krytychnoji infrastruktury v Ukrajini: vid naukovogo osmyslennja do rozrobky zasad polityky [Critical Infrastructure Protection in Ukraine: From Scientific Understanding to Policy Making]. Nauk.-inform. visn. Akad. nac. Bezpeky [Scientific-inform. hanging Acad. nat. security]. 2015, no. 3-4, pp. 155-170.

Birjukov D. S., Kondratov S. I. Zelena knyga z pytan' zahystu krytychnoji infrastruktury v Ukrajini : zb. materialiv mizhnar. ekspert. Narad [Green Paper on Critical Infrastructure Protection in Ukraine: Coll. materials international. expert. Meeting]. Kyiv, NISD, 2016. 176 p.

Birjukov D. S. Zahyst krytychnoji infrastruktury: problemy ta perspektyvy vprovadzhennja v Ukraіni : Analitychna zapyska. [Critical Infrastructure Protection: Challenges and Prospects for Implementation in Ukraine: An Analytical Note]. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/1026. (accessed 15.11.2019).

Birjukov D. S. Zagrozy krytychnij infrastrukturi ta jih vplyv na stan nacional'noji bezpeky: Analitychna zapyska [Critical Infrastructure Threats and Their Impact on National Security: An Analytical Note]. URL: file:///C:/Users/Student/Desktop/nivanb_2015_3-4_14.pdf. (accessed 15.11.2019).

Jevsjejev V. O. Mozhlyvi shljahy udoskonalennja zahystu krytychnoji infrastruktury Ukrajiny z urahuvannjam svitovogo dosvidu [There are possible ways to improve the protection of Ukraine's critical infrastructure, taking into account world experience]. Zbirnyk naukovyh prac' Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu Povitrjanyh Syl [Proceedings of Kharkiv National University of the Air Force]. 2016, 4(49), pp. 168-172.

Suhodolja O. M. Zahyst krytychnoji infrastruktury: Suchasni vyklyky ta priorytetni zavdannja sektoru bezpeky [Critical Infrastructure Protection: Current Challenges and Priorities for the Security Sector]. URL : file:///C:/Users/Student/Desktop/nivanb_2017_1-2_7.pdf. (accessed 31.10.2018).

Chernega V. M. Analiz krytychnoji infrastruktury ta naprjamky doslidzhen' system zhyttjezabezpechennja ob'jektiv Ukrajiny : Analitychna zapyska [Critical Infrastructure Analysis and Research Directions for Life Support Systems in Ukrainian Objects]. URL : file:///C:/Users/Student/Desktop/1102%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-4193-1-10-20161205.pdf. (accessed 17.11.2019).

Urjadnikova I. V., Chumachenko S. M., Karmazin S. V., Teslenko O. M. Zastosuvannja ekspertno-analitychnyh metodiv dlja ocinjuvannja ryzykiv nadzvychajnyh sytuacij na ob'jektah krytychnoji infrastruktury [Application of expert-analytical methods for assessing risks of emergency situations at critical infrastructure facilities]. Naukovyj visnyk Akademiji municypal'nogo upravlinnja [Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration]. 2015, Vol. 1, pp. 206-218.

Bobro D. G. Metodologija ocinky rivnja v krytychnij infrastrukturi [Critical infrastructure level assessment methodology ]. Strategichni priorytety. Serija «Ekonomika» [Strategic priorities. Economy Series]. 2015, no. 4 (37), pp. 83-93.

Lysenko O. I., Chekanova I. V., Kutovyj O. P., Nikitin V. A. Strategiji upravlinnja ryzykamy na ob'jektah krytychnoji infrastruktury v umovah nevyznachenosti [Risk management strategies at critical infrastructure facilities in an uncertain environment]. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/infrastrukt-86de2.pdf. (accessed 18.11.2019).

Grichaninov G.F. Aktual'ni problemy modernizaciji ryzykiv i zagroz krytychnyh infrastruktur [Actual problems of modernization of risks and threats of critical infrastructures]. URL : http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/15026.3.1.002.pdf. (accessed 18.11.2019).

Rak Ju. P., Zachko O. B., Kobylkin D. S., Golovatyj R. R. Bezpeko-orijentovane upravlinnja regional'nymy proektamy zahystu krytychnyh infrastruktur zasobamy systemy [Security-oriented management of regional critical infrastructure protection projects by system assets]. Upravlinnja proektamy ta rozvytku vyrobnyctva [Project management and production development]. 2016, no. 1 (57), pp. 49-55.

Zapol's'kyj A. K. Monitoryng dovkillja: pidruchnyk [Environmental monitoring: a textbook]. Kam'janec'-Podil's'kyj, PP «Medobory», 2006. Vol. 1. 408 p.

Snytko V. A., Sobysevych A. V. Systema ekologycheskogo monytorynga v nauchnom nasledyy akademykov Y.P. Gerasymova y Ju.A. Yzraelja [The system of environmental monitoring in the scientific heritage of academicians I.P. Gerasimova and Yu.A. Israel]. Yndykacyja sostojanyja okruzhajushhej sredy: teoryja, praktyka, obrazovanye: trudy V mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferencyy [Indication of the state of the environment: theory, practice, education: proceedings of the V international scientific and practical conference]. 2017, pp. 393–398.

Melehova O. P., Sarapul'ceva E. Y. Byologycheskyj kontrol' okruzhajushhej sredy [Biological environmental control]. Moscow, Byoyndykacyja y byotestyrovanye, 2008. 288 p.

Egorova E. Y., Belolypeckaja V. Y. Byotestyrovanye y byoyndykacyja okruzhajushhej sredy: ucheb. posobye po kursu «Byotestyrovanye» [Biotesting and bioindication of the environment: textbook. allowance for the course "Biotesting"]. Obnynsk, 2000. 78 p.

Tarasenko Y. N. K voprosu o byotestyrovanyy [To the issue of bioassay]. Ekologyja y ohrana okruzhajushhej sredy [Ecology and environmental protection]. 1999, no. 5, pp. 56−59.

Ashyhmyna T. Ja. Ekologycheskyj monytoryng [Environmental monitoring]. Moskow, 2005. 416 p.

Lovelyus N. V. Yzmenchyvost' pryrosta derev'ev. Dendroyndykacyja pryrodnyh processov y antropogennyh vozdejstvyj [Variability of tree growth. Dendroindication of natural processes and anthropogenic impacts]. L., 1979. 232 p.

Shyjatov S. G. Osnovy dendrohronologyy. Sbor y poluchenye dreveno-kol'cevoj ynformacyy [Fundamentals of Dendrochronology. Collecting and receiving tree-ring information]. Krasnojarsk, 2000. 80 p.

Levkovych V. O., Muzh G. V. Bioindykacija zabrudnennja atmosfernogo povitrja za stanom Rinus sylvestris [Bioindication of atmospheric air pollution as of Pinus villagevestris]. URL : http://eprints.zu. edu.ua/26937/1/Levkovych.pdf. (accessed 20.11.2019).

Ahmerova D. N., Shahrynova N. V. Byoyndykacyja zagrjaznenyja atmosfernogo vozduha po sostojanyju hvoy sosnы obyknovennoj na terrytoryy goroda [Bioindication of air pollution by the state of pine needles in the city]. Dostyzhenyja nauky y obrazovanyja [Achievements of science and education]. 2018. P. 7-9.

Pro ocinku vplyvu na dovkillja: Zakon Ukrai'ny vid 23 travnja 2017 roku № 2059-VIII [On Environmental Impact Assessment: Law of Ukraine of May 23, 2017 No. 2059-VIII] Oficijnyj portal Verhovnoi' Rady Ukrai'ny [The official portal of the Verkhovna Rada]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19. (accessed 20.11.2019).

Ekologichnyj pasport Darnyc'kogo rajonu m. Kyjeva stanom na 31 serpnja 2018 roku (Analiz ekologichnogo stanu Darnyc'kogo rajonu mista Kyjeva) [Environmental passport of Darnytskyi district of Kyiv as of August 31, 2018 (Analysis of ecological status of Darnytskyi district of Kyiv)]. URL : https://darn.kyivcity.gov.ua/files/2018/9/13/ Pasport_ekologichniy_2018.pdf. (accessed 22.11.2019).

Jager E. J. Indikation von Luftverunrcinigungen durch morphometrisclie Uulcrsucliungen an Hoheren Pflanzen. In: R. Schubert, J. Schuh (llrsg.). Bioindikation, Teil 3, Kongress und Tagungsberichte der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg. Wiss. Beitrage, 1980, pp. 43−52.


GOST Style Citations


1.   Бірюков Д. С. Захист критичної інфраструктури в Україні: від наукового осмислення до розробки засад політики. Наук.-інформ. вісн. Акад. нац. безпеки. 2015. № 3-4. С. 155-170.

 

2.   Бірюков Д. С. Кондратов С. І. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / за заг. ред. О.М. Суходолі. Київ : НІСД, 2016. 176 с.

 

3.   Бірюков Д. С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1026. (дата звернення : 15.11.2019).

 

4.   Бірюков Д. С. Загрози критичній інфраструктурі та їх вплив на стан національної безпеки: Аналітична записка. URL : http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/KI_-Ivanyuta-3a331.pdf (дата звернення : 15.11.2019).

 

5.   Євсєєв В.О. Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2016. № 4 (49). С. 168-172.

 

6.   Суходоля О. М. Захист критичної інфраструктури: Сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nivanb_2017_1-2_7 (дата звернення : 17.11.2018).

 

7.   Чернега В.М. Аналіз критичної інфраструктури та напрямки досліджень систем життєзабезпечення об’єктів України : Аналітична записка. URL : file:///C:/Users/Student/Desktop/1102%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-4193-1-10-20161205.pdf (дата звернення : 17.11.2019).

 

8.   Уряднікова І. В., Чумаченко С. М., Кармазін С. В., Тесленко О. М. Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Техніка. 2015. Вип. 1. С. 206-218.

 

9.   Бодро Д. Г. Методологія оцінки рівня в критичній інфраструктурі. Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка». 2015. № 4 (37). С. 83-93.

 

10. Лисенко О. І., Чеканова І. В., Кутовий О. П., Нікітін В. А. Стратегії управління ризиками на об'єктах критичної інфраструктури в умовах невизначеності. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/infrastrukt-86de2.pdf. (дата звернення :18.11.2019).

 

11. Грічанінов Г. Ф. Актуальні проблеми модернізації ризиків і загроз критичних інфраструктур. URL : http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/15026.3.1.002.pdf. (дата звернення : 18.11.2019).

 

12. Рак Ю. П., Зачко О. Б., Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р.  Безпеко-орієнтоване управління регіональними проєктами захисту критичних інфраструктур засобами системи. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. № 1 (57). С. 49-55.

 

13. Запольський А. К. Моніторинг довкілля: підручник. Кам'янець-Подільський : ПП «Медобори», 2006. Том 1. 408 с.

 

14. Снытко В. А., Собисевич А. В. Система экологического мониторинга в научном наследии академиков И.П. Герасимова и Ю.А. Израэля. Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование: труды V международной научно-практической конференции. 2017. С. 393 – 398.

 

15. Мелехова О. П., Сарапульцева Е. И. Биологический контроль окружающей среды. Москва : Биоиндикация и биотестирование, 2008. 288 с.

 

16. Егорова Е. И., Белолипецкая В. И. Биотестирование и биоиндикация окружающей среды: учеб. пособие по курсу «Биотестирование». Обнинск, 2000. 78 с.

 

17. Тарасенко И. Н. К вопросу о биотестировании. Экология и охрана окружающей среды. 1999. №5. С.56−59.

 

18. Ашихмина Т. Я. Экологический мониторинг. Москва, 2005. 416 с.

 

19. Ловелиус Н. В. Изменчивость прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий. Л., 1979. 232 с.

 

20. Шиятов С. Г. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древено-кольцевой информации. Красноярск, 2000. 80 с.

 

21. Левкович В. О., Муж Г. В. Біоіндикація забруднення атмосферного повітря за станом Рinus sylvestris. URL : http://eprints.zu.edu.ua/26937/1/Levkovych.pdf (дата звернення : 20.11.2019).

 

22. Ахмерова Д. Н. Шахринова Н. В. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха по состоянию хвои сосны обыкновенной на территории города. Достижения науки и образования. 2018. С. 7-9.

 

23. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII. Офіційний портал Верховної Ради. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (дата звернення : 20.11.2019).

 

24. Екологічний паспорт Дарницького району м. Києва станом на 31 серпня 2018 року (Аналіз екологічного стану Дарницького району міста Києва). URL: https://darn.kyivcity.gov.ua/files/2018/9/13/Pasport_ekologichniy_2018.pdf (дата звернення : 22.11.2019).

 

25. Jager E. J. Indikation von Luftverunrcinigungen durch morphometrisclie Uulcrsucliungen an Hoheren Pflanzen. R. Schubert, J. Schuh (llrsg.). Bioindikation, Teil 3, Kongress und Tagungsberichte der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg. Wiss. Beitrage. 1980. P. 43−52.Copyright (c) 2020 Вікторія Олександрівна Хрутьба, Олена Василівна Барабаш, Вадим Ігорович Зюзюн, Дмитро Сергійович Нєвєдров

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2015-2020 Kharkiv, Ukraine