DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2020.2.5

FORMING OF LIST OF ENTRIES OF PROJECT OF CREATION TRANSPORT–LOGISTIC CENTER

Тетяна Антонівна Ковтун, Тетяна Миколаївна Смокова

Abstract


Development of logistic as modern direction of business, basic conception of that consists in traffic of material control and concomitantstreams them, resulted in the origin of such element transport – logistic system, as transport is a logistic center. In the article description of specific features is given transport - logistic center, his determination. System essence is considered transport - logistic center as macro logistic system and element of the macro logistic system, an own structure is worked out transport - logistic center, in the complement of that enter main company, functional (transport and logistic organizations, companies, enterprises) and auxiliary (commercial and attendant organizations, companies, enterprises). Control system is worked out transport - logistic center, vertical integration copulas are certain between an objectbut by subjects managements horizontal - between subjects. The change of scientific looks is investigational to determination of parties concerned and participants of project. Authentication is conducted but classification of parties concerned in the project of creation transport – logistic center with the use of tool of methodology of management projects. Internal and external partiesconcerned of project are certain. Under internal parties concerned of project it is suggested to understand the basic and second-rate participants of project, under external are parties concerned, that have direct and mediated influence on a project. The system model of parties concerned is created in the project of creation transport - logistic center. In the conditions of unstable environment and hard competition participants of project of creation transport - logistic center wish to have a confidence in highly sought of services of center at the market transport - logistic services and to successful realization of project. One of ways of decline of vagueness of terms of realization of project authors count forming of optimal list of entries of project. The mechanism of forming of list of entries, that grounds a necessity to co-ordinate interests of all participants on the different stages of life cycle of project and include in the complement of participants those that will bring the maximal utility of project, is offered.

Keywords


transport is a logistic center; project of creation transport - logistic center; parties concerned but participants of project of creation transport - logistic center; general value of project; individual value of participant of project; utility of having a special purpose indexes of project

References


Yatsyuta O. Transportno – lohistychna systema Ukrayiny v umovakh yevropeys'koyi intehratsiyi. [Transport-logistic system of Ukraine in the conditions of European integration]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, parvo [Foreign Trade: Economics, Finance, Law]. 2016, no. 3, pp. 89-99.

Krykavskyy E. V. Lohystycheskyy tsentr – эto uzlovoy obъek tlohystycheskykh setey [Logistic center is a nodal object of logistics networks]. Lohystyka: problemy y reshenyya [Logistics: problems and solutions]. 2008, no. 5, pp. 38–39.

Bonyar S. M., Korniyko Ya. R. Evolyutsiya formuvannya mul'tymodal'nykh transportno-lohistychnykh tsentriv. [The evolution of the formation of multimodal transport and logistics centers]. Investytsiyi: praktykatadosvid [Investment: practice and experience]. 2012, no. 7.

Prokof'eva T. A., Serheev V. Y. Lohystycheskye tsentrы v transportnoy systeme Rossyy : ucheb. Posobye [Logistic centers in the transport system of Russia: textbook]. Moscow, Эkonomycheskaya hazeta [Economic newspaper]. 2012, 524 p.

Prokof'eva T. A., Lopatkyn O. M. Lohystyka transportno-raspredelytel'nykh system: rehyonal'nyy aspect [Logistics of transport and distribution systems: regional aspect]. Moscow, RKonsul't, 2003. 400 p.

Prokof'eva T. A. Proektyrovanye y orhanyzatsyya rehyonal'nыkh transportno – lohystycheskykh system [Design and organization of regional transport and logistics systems]. Moscow, Yzd-vo RAHS pryPrezydente RF. 2009. 412 p.

Komarnyts'kyy I. M., Pytulyak N. S., Kohut I. V. Mekhanizmy formuvannya lohistychnykht sentriv [Mechanisms of formation of logistics centers]. Polytechnic National University Institutional Repository, pp. 190-196.. URL: http://ena.lp.edu.ua.

Lyul'chak Z. S., Danyl'tsiv O. I. Lohistychnitsentry v Ukrayini – nayavnyy stant problemy stvorennya [Logistics centers in Ukraine - current state and problems of creation]. Hlobal 'nitanatsional' niproblemyekonomiky [Global and national problems of economy]. 2014, vol. 2, pp. 603-607.

Sybyrko Y., Hryhor'ev V. Mul'tymodal'nыy lohystycheskyy tsentr kak osnova эffektyvnoho vzaymodeystvyya smezhnыkh vydov transporta [Multimodal logistics center as a basis for effective interaction of adjacent modes of transport]. Predprynymatel'stvo. Zhurnal-knyha [Entrepreneurship]. 2015, no. 1, pp. 90-98.

Sokolova O. Ye. Formuvannya ta upravlinnya rehional'nym transportno-lohistychnym tsentrom [Formation and management of a regional transport and logistics center]. Zbirnyk naukovykh prats' DETUT [Collection of scientific works DETUT]. 2011, vol. 17, pp. 45-52.

Shabarova E. V. Kontseptsyya formyrovanyya transportno –lohystycheskykh tsentrov [The concept of the formation of transport and logistics centers]. Vestnyk YNZhEKONa [Bulletin of INJECO]. 2004, no. 4(5), pp. 170-182.

Herastovskyy D. Problemы sozdanyya lohystycheskykh tsentrov naprymere Moskovskoho rehyona. [The problems of creating logistics centers on the example of the Moscow region]. Transport Rossyyskoy Federatsyy [Transport of the Russian Federation]. 2007, no. 11, pp. 43–45.

Zahorodnya Yu. V. Efektyvnist' vzayemodiyi promyslovykh pidpryyemstv iz ohistychnymy tsentramy: dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.04. Mariupol': DVNZ «Pryazovs'kyy derzhavnyy tekhnichnyy universytet» [Effectiveness of interaction of industrial enterprises with logistics centers: diss. ... Cand. econom. Sciences: 08.00.04]. Mariupol: State Technical University "Azov State Technical University, 2016. 216 p.

Kovalev M. M., PatskevychYa. S., Predko R. Yu. Lohystycheskyy potentsyal Respublyky Belarus' [Logistic potential of the Republic of Belarus]. Vzaymodeystvye hosudarstva, nauky: vz·hlyad s trekhstoronna ekonomycheskoe razvytye [Interaction between the state and science: a view from trilaterals on economic development]. Mynsk, Yzd. Tsentr BHU. 2012, vol. 2, pp. 102–164.

Krykavs'kyy Ye. V. Lohistychni klastery [Logistics clusters]. Lviv, Lviv Polytechnic National University. 2005.

Krumyn'sh N., Vytolyn'sh K. Lohystycheskye tsentrы: novye reshenyya po mynymyzatsyy transportnykh raskhodov. Portal «Transport Ynform» [Logistic centers: a new solution to minimize transportation costs. Portal TransportInform]. URL:http://transportinform.com/logistika/586-logisticheskie-czentry-novye-resheniya-po-minimizaczii-transportnyx-rasxodov.html

Kurova A. Yu. Orhanyzatsyonno – metodycheskoe obespechenye protsessov formyrovanyya y funktsyonyrovanyya lohystycheskykh tsentrov: dys. ... kand. эkon. nauk: 08.00.05. M.: FHBOU VPO «Hosudarstvennyy unyversytet upravlenyya» [Organizational and methodological support of the processes of formation and functioning of logistics centers: dis. ... cand. econ. Sciences: 08.00.05. M .: FSBEI HPE "State University of Management"]. 2015. 139 p.

Syvak R. B., Poda A. S. Sutnist' transformatsiyi lohistychnykh tsentriv u systemih lobal'noho lohistychnoho servisu [The essence of the transformation of logistic centers in the system of global logistic services]. BiznesInform [Business Inform]. 2015, no. 8, pp. 23–28.

Dashkuye M. A. Suchasnyy stan protsesu intehratsiyi transportno –lohistychnoyi Ukrayiny v yevropeys'kyy subrehional'nyy prostir [The current state of the process of integration of transport and logistics Ukraine in the European subregional space]. BIZNESINFORM [Business Inform]. 2015, no. 5, pp. 133-140.

Elyseev S. Yu., Nykolashyn V. M., Synytsyna A. S. (ed.). Lohystycheskoe upravlenye hruzovыmy perevozkamy y termynal'no-skladskoy deyatel'nost'yu : ucheb. Posobye [Logistic management of freight transportation and terminal - warehouse activity: textbook. allowance]. Moskow, Textbook-method. train center on railway transport. 2013. 428 p.

Strutyns'ka I. V. Stanovlennya ta rozvytok lohistychnykht sentriv yak chynnyk ekonomichnoyi stabilizatsi yi pidpryyemstv avtomobilebudivnoyi haluzi. Avtoref diss. na zdobutya nauk. st.: 08.00.04 [Formation and development of logistic centers as a factor of economic stabilization of the automotive industry enterprises: abstract. Dis. for the sciences. degree of eec .: 08.00.04]. Ternopil, 2012. 26 p.

Husieva Yu. Yu., Martynenko O. S., Chumachenko I. V. Matrychna model 4R & WS dlia klasyfikatsii steikkholderiv proektu [4R & WS matrix model for project stakeholder classification]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI": zb. nauk. pr. Ser.: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy [Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2017, no. 2 (1224), pp. 18-22.

Bonyar S. M., KorniykoYa. R. Mizhnarodnyy dosvid stvorennya mul'tymodal'nykh transportno –lohistychnykh tsentriv [International experience in the creation of multimodal transport and logistics centers.]. Ekonomika ta derzhava. Seriya Ekonomichna nauka [Economy and state. Series Economic Science]. 2012, no. 3, pp. 32-35.

Tsvyetkov Yu. M., Kutakh O. P., Makarenkotain M. V. Kontseptsiya prohramy formuvannya merezhi lohistychnykh tsentriv v systemi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv [The concept of the program of forming a network of logistics centers in the system of international transport corridors]. Kyiv, 2003.

MITL. An Exploration of the Freight Village Conceptandits Applicabilityto Ontario. Hamilton, ON: Mc Master Institutefor Transportation &Logistics. 2011.

Yaroshenko L. L. Mizhnarodnyy dosvid rozbudovy transportno –lohistychnykh tsentriv yak sposib rozvytku transportno –lohistychnoyi infrastruktury. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi. [International experience in the construction of transport and logistics centers as a way of developing transport and logistics infrastructure. Black Sea Economic Studies]. Svitove hospodarstvo i mizhnarodnie konomichni vidnosyny [World Economy and International Economic Relations]. 2016. Vol. 8, pp. 201-204.

FV-2000. Quality of Freight Villages Structure and Operations. European Commission. 1999.

Vlasov A. V. Poyavlenye, formyrovanye y funktsyonyrovanye transportno –lohystycheskykh kompleksov [The emergence, formation and functioning of transport and logistics complexes]. Nauchnyy al'manakh. Ekonomycheskye nauky [Scientific almanac. Economics]. 2016, no. 4-1 (18), pp. 55-59.

Shyryayeva L. V. Formy ta vydy vzayemodi yiuchasnykiv lohistychnoho lantsyuzhku z lohistychnym tsentrom [Forms and types of interaction of the logistics chain participants with the logistics center]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu [Bulletin of Khmelnitsky National University]. 2010, no. 6, vol. 3, pp. 133-136.

Rukovodstvo k svodu znanyy po upravlenyyu proektamy (rukovodstvo PMBOK). Pyatoe yzdanye [PMBOK Guide. 5th ed.]. Project Management Institute, Inc, 2013, 600 p.

Bushuyev S. D. (ed.) Kerivnytstvo z pytanʹ proektnoho menedzhmentu [Project Management Guide]. Kyiv:,Vydavnychyy dim «Delovaya Ukrayna» [Delovaya Ukraina Publishing House], 2000. 198 p.

Pynto Dzh. K. (ed.). Upravlenye proektamy [Project management]. SPb, Pyter, 2015. 464 p.

33. Nozdrina L. V., Yashchuk V. I., Polotay O. I. Upravlinnya proektamy: Pidruchnyk [Project Management: A Tutorial]. Kyiv, Tsentr uchbovoyi literatury [Center for Educational Literature], 2010. 432 p.


GOST Style Citations


1.   Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 3. С. 89-99.

 

2.   Крикавский Е. В. Логистический центр – это узловой объект логистических сетей. Логистика: проблемы и решения. 2008. № 5. С. 38–39.

 

3.   Боняр С. М., Корнійко Я. Р. Еволюція формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів. Інвестиції: практика та досвід. 2012. №7.

 

4.   Прокофьева Т. А., Сергеев В. И. Логистические центры в транспортной системе России : учеб.пособие. Москва: Экономическая газета, 2012. 524 с.

 

5.   Прокофьева Т. А., Лопаткин О. М. Логистика транспортно-распределительных систем: региональный аспект. Под общ. ред. Т. А. Прокофьевой. Москва :Р Консульт, 2003. 400 с.

 

6.   Прокофьева Т. А. Проектирование и организация региональных транспортно-логистических систем. Москва: Изд-во РАГС при Президенте РФ. 2009. 412 с.

 

7.   Комарницький І. М., Питуляк Н. С., Когут І. В. Механізми формування логістичних центрів. Polytechnic National University Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua С. 190-196.

 

8.   Люльчак З. С., Данильців О. І. Логістичні центри в Україні – наявний стан та проблеми створення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Випуск 2. С. 603-607.

 

9.   Сибирко И., Григорьев В. Мультимодальный логистический центр как основа эффективного взаимодействия смежных видов транспорта. Предпринимательство. Журнал-книга. 2015. №1. С. 90-98.

 

10. Соколова О. Є. Формування та управління регіональним транспортно-логістичним центром. Збірник наукових праць ДЕТУТ. 2011. Вип. 17. С. 45-52.

 

11. Шабарова Э. В. Концепция формирования транспортно-логистических центров. Вестник ИНЖЭКО На. 2004. № 4(5). С. 170-182.

 

12. Герастовский Д. Проблемы создания логистических центров на примере Московского региона. Транспорт Российской Федерации. 2007. № 11. С. 43–45.

 

13. Загородня Ю. В. Ефективність взаємодії промислових підприємств із логістичними центрами: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04.  Маріуполь:  ДВНЗ  «Приазовський  державний  технічний університет», 2016. 216 с.

 

14. Ковалев М. М., Пацкевич Я. С., Предко Р. Ю. Логистический потенціал Республики Беларусь. Взаимодействие государства, науки: взгляд с трехсторон на экономическое развитие: в 2 т. Минск: Изд. Центр БГУ. 2012. Т. 2. С. 102–164.

 

15. Крикавський Є. В. Логістичні кластери. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005.

 

16. Круминьш Н., Витолиньш К. Логистические центры: нове решения по минимизации транспортних расходов. Портал «ТранспортИнформ». URL:http://transportinform.com/logistika/586-logisticheskie- czentry-novye-resheniya-po-minimizaczii-transportnyx-rasxodov.html

 

17. Курова А. Ю. Организационно-методическое обеспечение процес сов формирования и функционирования логистических центров: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Москва: ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», 2015. 139 с.

 

18. Сивак Р. Б., Пода А. С. Сутність трансформації логістичних центрів у системі глобального логістичного сервісу. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 23–28.

 

19. Дашкує М. А. Сучасний стан процесу інтеграції транспортно-логістичної України в європейський субрегіональний простір.
БІЗНЕСІНФОРМ. 2015. № 5. С. 133-140.

 

20. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально – склад ской деятельностью : учеб. пособие / под ред. С. Ю. Елисеева, В. М. Николашина, А. С. Синицыной. Москва : Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2013. 428 с.

 

21. Струтинська І. В. Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі: автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н.: 08.00.04. Тернопіль, 2012. 26 с.

 

22. Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О.С., Чумаченко І.В. Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.  Харків: НТУ "ХПІ", 2017. № 2 (1224). С. 18-22.

 

23. Боняр С. М., Корнійко Я. Р. Міжнародний досвід створення мультимодальних транспортно-логістичних центрів. Економiка та держава. 2012. № 3. С. 32-35.

 

24. Ю. М. Цвєтков, О. П. Кутах, М. В. Макаренко та ін. Концепція програми формування мережі логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів. Київ, 2003.

 

25. MITL. An Explorationofthe Freight Village Conceptandits Applicabilityto Ontario. Hamilton, ON:McMaster Institute for Transportation & Logistics. 2011.

 

26. Ярошенко Л. Л. Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури. Причорноморські економічні студії. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Випуск 8. 2016. С. 201-204.

 

27. FV-2000. Quality of Freight Villages Structure and Operations. European Commission. 1999.

 

28. Власов А. В. Появление, формирование и функционирование транспортно-логистических комплексов. Научный альманах. Экономические науки. 2016. №4-1 (18). С. 55-59.

 

29. Ширяєва Л. В., Козеренко І. А. Форми та види взаємодії учасників логістичного ланцюжку з логістичним центром. Л. В. Ширяєва,. Вісник Хмельницького національного університету. 2010, № 6, T. 3 С. 133-136.

 

30. Руководство к своду знаний по управлению проєктами (руководство PMBOK). Пятое издание. Project Management Institute, Inc, 2013. 600 с.

 

31. Керівництво з питань проектного менеджменту:  Пер. з англ. / Під. ред. С.Д. Бушуєва. 2-е вид., перероб. Київ: Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. 198 с.

 

32. Управление проектами. ред. Дж.К. Пинто. СПб: Питер, 2015. 464 c.

 

33. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проєктами: Підручник / За заг. Ред. Л. Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.Copyright (c) 2020 Тетяна Антонівна Ковтун, Тетяна Миколаївна Смокова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Strategic Management Department, NTU «KhPI»
All rights reserved © 2015-2020 Kharkiv, Ukraine