MODERN APPROACHES TO PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT IN THE ROAD CONSTRUCTION INDUSTRY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2023.7.6

Keywords:

project portfolio management, approaches, development strategy, transport industry, road construction.

Abstract

The project approach is successfully implemented in all areas of human activity, in particular in the transport industry, and has proven itself as an effective and efficient tool for managing transport companies. Considering the large number of areas of activity in the transport sector, it is expedient to combine individual projects that are being implemented into programs and portfolios. In this study, an analysis of scientific works in the transport industry was carried out, which showed that the current state of affairs in this field requires the development of strategic management tools and their implementation in their activities. The works of scientists on strategic management and management of project portfolios of companies in various fields of activity were also considered, which showed that the available works can become the basis for developing models and methods of managing project portfolios in the field of road construction, but do not fully take into account the peculiarities of this field. The authors propose the application of a portfolio approach to the company's activities in the field of road construction. In this work, a study of the development directions of the road industry was carried out and the sources of filling the state road fund, from which financing of the specified development directions was provided, were determined, as well as an analysis of the standard of project portfolio management was carried out. In order to improve the quality of project portfolio management in the field of road construction, it is advisable to improve the implementation of strategic management processes, portfolio management, and to introduce those processes that are not yet being implemented. This can also be done by developing and implementing project portfolio management information technology in the field of road construction, which will enable the implementation of strategic management and project portfolio management.

References

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (7 Ed.). Chicago: Project Management Institute, 2019.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. Стор. 533.

Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст, 446.

Солодовнік О.О. Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 23. С. 55-59.

Яновська В.П., Кириченко Г.В. Особливості формування стратегії розвитку національних автотранспортних перевізників. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2020. Вип. 2. № 2. С. 92-108. DOI: 10.23939/smeu2020.02.092.

Овчар П.А., Голубка С.М. Стратегія розвитку автотранспортної системи: зміст та особливості формування. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 1 (61). С. 102-108.

Біліченко В.В., Огневий В.О. Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств : монографія. Вінниця: ВНТУ, 2019. 140 с.

Токар І.І. Сучасний стан та тенденції розвитку дорожнього господарства України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2019. № 1. С. 153-163. DOI: 10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.153.

Кононов С.О. Дослідження дорожньої галузі України. Таврійський науковий вісник. Серія: «Економіка». 2021. Вип. 10. С. 14-21. DOI: 10.32851/2708-0366/2021.10.2.

Кононенко І.В. Кподжедо М.Ф.К. Метод вибору підходу для управління портфелем проєктів і його застосування. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків, 2022. № 1(5). С. 29-38. DOI: 10.20998/2413-3000.2022.5.3.

Teslenko P., Antoshchuk S., Bedrii D. & Lytvynchenko H. 3-Level Approach to the Projects Planning. Proceeding of “Computer Sciences and Information Technologies (CSIT 2018)”. Lviv, 2018. P. 195-198. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526643.

Teslenko P., Polshakov I. & Bedrii D. Strategic management of evolving project-oriented organization. Science and Education a New Dimension, Economics. Budapest, 2016. IV (2), Issue 94. P. 33-35.

Akhiiezer O., Holotaistrova H., Gomozov Y., Mats V., Rogovyi A. Strategic brand portfolio management. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків, 2022. № 2(6). С. 3-6. DOI: 10.20998/2413-3000.2022.6.1.

Тригуба А.М., Кондисюк І.В., Коваль Н.Я. Формування портфелів гібридних проєктів автотранспортних підприємств. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків, 2021. № 2(4). С. 67-72. DOI: 10.20998/2413-3000.2021.4.9.

Харута В.С., Марунич В.С., Харута В.Л., Григоревська М.Я. Стратегічне управління проєктами транспортної галузі. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 45. С. 57-65. DOI: 10.32347/2412-9933.2021.45.57-65.

Данченко О.Б., Лепський В.В. Cучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами. Управління розвитком складних систем. 2017. № 29. С. 46-54.

Данченко О.Б., Лепський В.В. Моделі стратегічного менеджменту медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків, 2018. № 2. С. 45-52. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1278.7.

Воркут Т.А., Петунін А.В., Харута В.С. Системні аспекти управління портфелями в організаціях. Науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”. Київ, 2020. Вип. 109. С. 14-19.

Оксамитна Л.П., Куліков О.М. Особливості управління портфелями проєктів в галузі дорожнього будівництва. Project, Program, Portfolio Management. Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції 02-03 грудня 2022 року. Т.1. Одеса, Одеська політехніка, 2022. С. 38-43.

Про джерела фінансування дорожнього господарства України : Закон України від 18.09.1991 № 1562-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. від 19.11.1991. 1991 р. № 47. С. 648.

The standard for portfolio management. 4th edn. PMI, 2017.

Bushuyev S., Verenych O. Organizational Maturity and Project: Program and Portfolio Success. Developing Organizational Maturity for Effective Project Management (Chapter 6: Organizational Maturity and Project: Program and Portfolio Success. Under the head. ed. G. Silvius&G. Karayaz, IGI Global, 2018. P. 349 (chapter 6 P. 104–127).

Молоканова В.М. Проблеми формування стратегічного портфеля проєктів. Управління розвитком складних систем. Київ, 2011. № 7. С. 44-47.

Teslia I., Khlevna I., Yehorchenkov O. et al The concept of integrated information technology of enterprises project activities management implementation. CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 2851. P. 143–152.

Published

2023-11-04