MODEL OF INTEGRATED VALUE OF PROJECTS IN THE FIELD OF ALTERNATIVE ENERGY

Authors

  • Наталія Ігорівна БОРИСОВА Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-3000.2015.1111.32

Keywords:

project management, alternative energy, value of the project, triangle purposes.

Abstract

Development of alternative energy sources requires the implementation of complex problems, the solution of which is necessary to apply the project approach. The uniqueness of alternative energy projects (AEP) necessitates individual approach to evaluating the effectiveness of each. The paper contains the results of the project management features's analysis in the field of alternative energy, determining the values and developing of the value management integrated conceptual model of AEP. In assessing the effectiveness of AEP considered the socio-economic and commercial aspects. Value management integrated conceptual model of AEP was obtained by combining the classical model of the project management goals with the project values model "Five "E" and two "A". The classical model of the project management goals have been complemented with risk parameters.

References

Возобновляемая энергетика Украины-2010 (справочник). – К.: Файл Альтернатива, 2009. – 250 с.

Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.] ; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ИТ «АРИАЛ», 2011. – 589 с.

Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць, Ю.П Ященко, В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін. – К., НАЕР, 2009. – 93 с.

Розвиток альтернативної енергетики в Україні відкриває можливості для скорочення імпорту газу, поліпшення екології, створення нових робочих місць [Електронний ресурс] Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. [Назва з екрану]. Режим доступу: http://minregion.gov.ua/news/rozvitok-alternativnoyi-energetiki-v-ukrayini-vidkrivae-mozhlivosti-dlya-skorochennya-importu-gazu-polipshennya-ekologiyi-stvorennya-novih-robochih-misc/

Семко І.Б. Особливості проектів використання нетрадиційних джерел енергії / Семко І.Б., Борисова Н.І. // Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». – К.: КНУБА, 2013. – 300 с.

А.Н. Ткаченко Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебное пособие / НФИ КемГУ; Сост. А.Н. Ткаченко. – Новокузнецк, 2003.– 78 с.

Руководство к своду знаний по управлению проектами / Project Management Institute, Inc. – [5-е изд.]. – Project Management Institute, Inc. 14 Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA, 2013. – 586 с.

Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Р2М. Том 1, Версия 1.2: пер.с англ. / под ред. проф. С.Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.

Борисова Н.І. Постановка задачі ризикоорієнтованого управління проектами альтернативної енергетики / Н.І. Борисова // Матеріали ІІІ Міжнародної нук.-практ. конф. за заг. Ред. В.А. Рач – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – Луганськ: вид-но СНУ ім. В. Даля, 2014. – 390 с

Published

2015-05-25

Issue

Section

Сборник научных статей